Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energetická náročnost budov a systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2162105 KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Energetické hodnocení budovy se zaměřením na vhodnou volbu souboru opatření vedoucí ke snížení roční spotřeby energie.

Požadavky:

Obecné znalosti z oblastí:

- technika prostředí,

- vytápění,

- větrání a klimatizace,

- alternativní zdroje energie.

Základní znalosti platné legislativy.

Osnova přednášek:

1. Právní předpisy pro energetickou náročnost budov a systémů větrání, vytápění, klimatizace a chlazení.

2. Faktory ovlivňující energetickou náročnost budov a zařízení techniky prostředí (hodnocení obálky budovy dle tepelně-technických parametrů, instalace a charakter provozu zařízení techniky prostředí).

3. Roční bilanční výpočet spotřeby energií budovy, korekce výpočtů ke skutečnému stavu.

4. Metodika stanovení roční potřeby energie pro provoz větracích a klimatizačních zařízení (na základě hodinových dat a bilančních výpočtů).

5. Stanovení ročních potřeb energie pro provoz technologie v průmyslu (technologické teplo, pára, stlačený vzduch, atd.)

6. Možná opatření pro snížení energetické náročnosti budov s ohledem na jejich proveditelnost.

7. Stanovení ročních úspor při kombinaci jednotlivých opatření se zahrnutím synergických vlivů.

8. Dopad jednotlivých opatření a jejich kombinací na snížení ekologické zátěže životního prostředí (environmentální hodnocení řešení).

9. Ekonomické hodnocení řešení (odhad investičních nákladů jednotlivých opatření, prostá doba návratnosti, reálná doba návratnosti, vnitřní výnosové procento).

10. Hodnocení energetické náročnosti budovy, využití legislativních opatření.

11. Kontrola účinnosti kotlů.

12. Kontrola klimatizačních systémů.

13. Případové studie řešení obytných budov, administrativních budov, budov pro jiné účely a průmyslových provozů.

14. Kontrolní test, zápočty.

Osnova cvičení:

Příklady související s přednesenou látkou.

Cíle studia:

Získání znalostí ohledně vhodné volby souboru opatření vedoucí ke snížení roční spotřeby energie.

Součástí znalostí také bude ekonomická analýza navrženého projektu.

Studijní materiály:

1. Platná legislativa v oblasti energetické účinnost v ČR a EU.

2. Vytápění, skripta ČVUT v Praze; Doc. Ing. K. Brož, CSc.

3. Solární tepelná technika; Ing. Dr. J. Cihelka

4. Technický průvodce větrání a klimatizace. Bolit. 1995; Prof. Ing. J. Chyský, CSc. - Prof. Ing. K. Hemzal, CSc.

5. Publikace ČEA č.2188/2002 - Energetický audit nových staveb.

6. Publikace ČEA č.3175/2003 - Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu.

7. Publikace ČEA č.27/2006 - Výpočetní postup pro EA a energetický průkaz pro budovy v části vytápění a ohřevu teplé vody podle EN.

8. Drkal, F.; Zmrhal, V.

Větrání. Učební texty. Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2015.

9. Drkal, F.; Lain, M.; Zmrhal, V.

Klimatizace. Učební texty. Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2015.

10. ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3819206.html