Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B16INS KZ 4 2P+2S+3D česky
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Přednášející:
Pavel Náplava
Cvičící:
Jan Kočí, Pavel Náplava, Lukáš Zoubek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s „běžnými“ typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné detailní odborné znalosti. Je vyžadována především schopnost analytického myšlení, orientace v problematice a nadhledu v oblasti IT. Doporučené vstupní znalosti a oblasti pro absolvování předmětu:

- Základní znalosti IT technologií

- Základní znalosti projektového řízení

- Základní ekonomické znalosti hodnocení investic

- Základní znalosti o fungování firmy

Doporučená doplňková literatura:

- Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994

- Synek, M. a kol: Podniková ekonomika, Beck, 2004

- Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu a problematiky Informačních systémů

2. Implementace Informačního systému formou projektu

3. Projektové řízení v praxi

4. Procesní řízení, způsoby implementace informačního systému

5. Typy informačních systémů

6. ERP systémy

7. Systémy pro podporu výroby

8. Správa a údržba informačních systémů

9. CRM systémy

10. Informační systémy pro státní správu

11. Legislativa Informačních systémů

12. Bezpečnost informačních systémů a informací

13. Zápočtový test, uzavření předmětu, doporučení pro praxi

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, způsob práce během semestru, cíle cvičení, úvod do tvorby případové studie

2. Vytvoření týmů, zadání semestrálních projektů, základní informace o projektech

3. První konzultace se zákazníkem, orientace v problému zákazníka

4. Rozbor vzorové úlohy, praktická ukázka projektů

5. 1. test, druhá konzultace se zákazníkem, popis AS-IS stavu

6. Třetí konzultace se zákazníkem, popis TO-BE stavu

7. Čtvrtá konzultace se zákazníkem, finalizace případové studie

8. Prezentace případových studií

9. 2. test, zpětná vazba, akceptace případových studií

10. Úvod do tvorby prototypu, ukázka možného řešení prototypu

11. 3. test, Konzultace k tvorbě prototypu

12. Konzultace k tvorbě prototypu

13. Předvedení prototypu, diskuse k projektům a předmětu

14. Rezerva

Cíle studia:

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby uživatelů pro výběr a nasazení informačního systému, komplexní pohled na implementaci a provoz informačního systému.

Studijní materiály:

Doporučená literatura k problematice informačních systémů:

L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, Grada, 2015

D. Vymětal, Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování, Grada Publishing, 2009

P. Sodomka, H. Klčová, Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2011

J. Basl, R. Blažíček, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti, Grada Publishing, 2012

T. Bruckner, J. Voříšek, A. Buchalcevová a kolektiv, Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury, Grada Publishing, 2013

Doplňková literatura k problematice nasazování a provozování informačních systémů:

A. Svozilová, Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání , Grada, 2016

V. Řepa, Procesně řízená organizace, Grada 2012

M. Hammer, Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2013

M. Tvrdíková, Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Grada Publishing, 2009

V. Smejkal, K. Rais,Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2009

L. Jansa, P. Otevřel, Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, Computer Press, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16INS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-132
Náplava P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
St
Čt
místnost T2:B2-39d
Kočí J.
Náplava P.

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Kočí J.
Náplava P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Náplava P.
Kočí J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Kočí J.
Zoubek L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:B2-39d
Zoubek L.
Kočí J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Cvičebna Kočí
místnost T2:A4-404a
Kočí J.
Náplava P.

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:A4-404a
Kočí J.
Náplava P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:A4-404a
Náplava P.
Kočí J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:A4-404a
Kočí J.
Zoubek L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
sdílená učebna / studovna
místnost T2:A4-404a
Zoubek L.
Kočí J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
sdílená učebna / studovna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130706.html