Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Týmový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBTPRA KZ 2 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v rámci projektu ve 4. semestru studia. Téma práce si tým (minimálně 2 a maximálně 3 studenti) vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. Předmět student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů.

Studenti budou seznámeni se specifičností a náležitostmi odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.) a odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.). Dále pak bude věnován čas psaní rešerší a bibliografických citací.

Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci bakalářské práce. Pokud by obě témata měla navíc vztah k problematice v zaměstnání, pak by to bylo velmi efektivní.

Požadavky:

Povinná účast na všech seminářích, omluvy jsou možné pouze ze závažných důvodů.

Celkem realizované 3 prezentace (P1: identifikované cíle práce; P2 průběžná zpráva o řešení projektu; P3: závěrečná prezentace k projektu)

Odevzdaný text - přehled současného stavu (do 20. 3. 2017, 16:00)

Odevzdaný text Týmového projektu dle metodiky pro BP, termín odevzdání tištěné verze 23. 5. 2017 (do 8:00) a zároveň do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená vedoucím předmětu nebo garantem, či jeho zástupcem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systémi KOS zapisuje garant předmětu 17PBBTPRA, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Během semestru jsou vyhrazeny 2 hodiny každý týden pro práci týmu pod vedením učitele.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéhoto projektu. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a to prostřednictvím této příručky a též během vytváření práce pod vedením vedoucího TP. Jedná se o: základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu, vytváření podkladů pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů, typografická pravidla a korekturní značky, druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.), druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.), psaní rešerší a bibliografických citací.

Studijní materiály:

[1] Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm

[2] Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[3] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[4] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[5] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[6] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 100 s.

[7] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3087006.html