Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZTPP Z,ZK 2 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Pokorný, Martin Rožánek
Cvičící:
Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipovaný jako teoreticko - praktický seznamuje studenty s lékařskou technikou používanou v neodkladné péči a to jak v rámci přednemocniční, tak i nemocniční etapy. Cílem je podat nejen ucelený přehled o širokém spektru užívané techniky , ale zejména pochopit její principy, možnosti, indikace a způsob ovládání.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Dostatečná účast na cvičeních - povolena jedna omluvená absence. Úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce na konci semestru.

Podmínky zkoušky:

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou testu, ve kterém budou otázky, na něž budou studenti odpovídat. Počet otázek je 5 až 15. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například, ty, které zahrnují početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení. Otázky též mohou mít odpovědi ve formě variant. Hodnocení bude odpovídat procentuální úspěšnosti přesně podle platné klasifikační stupnice. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Po absolvování ústního zkoušení bude stanovena výsledná známka jako průměr známky z písemného testu a ústního zkoušení. Je=li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F a neuplatňuje se předchozí pravidlo o výpočtu průměru.

Osnova přednášek:

1.Měřicí a registrační diagnostické metody - elektrodiagnostické, elektrochemické, možnosti monitorování.

2.Monitorace EKG, EEG, požadavky na biozesilovač.

3.Defibrilátory, principy, indikace užití, kardiostimulace externí, intravazální, kardiovertery

4.Zobrazovací diagnostické metody, principy, termografické, ultrazvukové, doplerovské a radionuklidové.

5.RTG, CT, MR.

6.Laboratorní metody monitorace v neodkladné péči: glukometrie, vyšetření krevních plynů a ABR, Point-of-care-testing.

7.Umělá plicní ventilace, principy, ruční dýchací přístroje, mechanická ventilace.

8.Umělá plicní ventilace invazivní/neinvazivní.

9.Monitorace CNS.

10.Monitorace krevního oběhu invazivní/neinvazivní techniky.

Osnova cvičení:

1. Úvod do laboratoří, BOZP, přehled úloh, stručně o úlohách, organizační pokyny, rozpis úloh

2. Techniky měření tlaků - systémového, CVP, PCWP, ICP

3. EKG, princip, technika registrace + umělý pacient

4. Elektroencefalograf (EEG + biologická zpětná vazba)

5. Umělá plicní ventilace, principy a možnosti monitorace

6. Invazivní/neinvazivní UPV, nekonvenční techniky UPV

7. Kardiostimulátory

8. Infuze - lineární dávkovač, infuzní pumpy

9. UZ diagnostický a terapeutický systém

10. Telemetrický přenos dat, konzultace s kardiocentrem

Rozpis cvičení a jednotlivých cvičících je přiložen v samostatném souboru.

Cíle studia:

Seznámit se se základními principy lékařké přístrojové techniky a zobrazovacích modalit používaných ve zdravotnických zařízeních.

Studijní materiály:

[1]POKORNÝ, J., et al.: Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004 (povinná literatura).

[2]DRÁBKOVÁ, J., Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, Praha, 2001 (povinná literatura).

[4]MICHÁLEK, Tomáš. RTG - rentgenové zobrazovací systémy: Webový portál RTG [online]. c2010 [cit. 2010-02-26]. Dostupný z WWW: http://www.rtg.fbmi.cvut.cz/ (doporučená literatura)

[5]SRNA, Michal. PET - pozitronová emisní tomografie: Webový portál PET [online]. c2009 [cit. 2009-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/pet (doporučená literatura)

[6]HOJCSKOVÁ, Pavla. SPECT - jednofotonová emisní výpočetní tomografie: Webový portál SPECT [online]. c2009 [cit. 2009-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/spect (doporučená literatura)

[7]Výukové videoprogramy - CT. http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603 (doporučená literatura)

[8]Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii [online]. Jiří Hozman, c2002-2007. Poslední změna 6. 6. 2006 [cit. 2007-01-18]. http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/ (doporučená literatura)

[9]REDELSTEINER, CH., KUDERNA H. et al. Das Handbuch für Notfall- und Rettungssanitäter, Wien, Braumüller, 2005 (doporučená literatura).

[10]DIRKS, B.: Die Notfallmedizin, Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2007 (doporučená literatura).

[11] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[12] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI.

[13] Svatoš, J.: Zobrazovací systémy v lékařství. Skriptum ČVUT, 1998.

[14] Zuna, I., Poušek,L.: Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Skriptum ČVUT, 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3057206.html