Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRITR KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznámí posluchače s problematikou informačních technologií používaných v radiologii. Velký prostor bude věnován problematice PACSu, elektronické archivaci obrazové dokumentace, formátu DICOM, NISu, internetové ko-munikaci mezi jednotlivými subjekty, propojení jednotlivých zobrazovacích modalit. Posluchači získají základní znalosti o nejrozšířenějších uživatelských prostředích v radiologii, o softwarových možnostech úpravy, o zpracování a rekon-strukcích obrazu, o tvorbě 3D modelů a o nejnovějších IT trendech v oboru.

Požadavky:

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:

- vypracování kvalitní min. dvou až třístránkové semestrální práce (2-3 strany čistého textu + další strany s obrázky) na vlastní téma dohodnuté s přednášejícím (zajímavá témata - novinky - chlazení PC zkapalněným plynem, Windows 10, vybavení a využití výpočetní techniky u vozidel rychlé záchranné služby, atp.) s vyznačením citovaných textů a odkazů na použité zdroje (obrázky i části textů je možné jako citace kopírovat, musí být uveden konkrétní odkaz, odkud byl který zdroj použit)

- zaslání této práce mailem na hana@fbmi.cvut.cz nejpozději do 10.1.2021, práci je možné a vhodné zasílat průběžně během semestru

- po zaslání práce Vám bude potvrzeno, že je práce v pořádku, či je potřeba něco dopracovat

- úspěšné zvládnutí testu, který bude obsahovat jednak jednoduché příklady a jednak otázky s možností volby odpovědi z nabízených možností (vždy pouze jedna z nabízených odpovědí je správná). Bude se jednat o maximálně 50 otázek z okruhů uvedených v sylabu, které pokrývají látku probranou na přednáškách. Doba zpracování - 2 hodiny. Podle výsledku testu bude nabídnuta studentovi klasifikace. Pokud nebude student s hodnocením souhlasit a bude usilovat o hodnocení lepší, je možné ústní dozkoušení.

- v případě odevzdání kvalitní semestrální práce může být test prominut a student klasifikován pouze na základě odevzdané semestrální práce

- výhodou účast studenta při výuce (pozn.: docházka na přednášky)

Osnova přednášek:

Přednášky:

Informační technologie v radiologii -přehled

Formát DICOM

PACS

send, receive, query

NIS a worklist

e-PACS, komunikace mezi subjekty

elektronická úprava a archivace obrazu

postprocesing, raw data a 3D zobrazení

seznámení s user interface jednotlivých modalit

souhrn, test

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

Doporučená literatura

Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998 (není novější vydání)

Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce : sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2850106.html