Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístrojová technika v radiologii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRPTD Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu jsou vysvětleny základní principy a následující pojmy. Výklad je založen na znalostech fyziky a na úrovni blokových schémat technických zařízení. Základní koncepce, princip činnosti a přehled RTG zobrazovacích systémů. Základní blokové schéma. Základní RTG nářadí. Pevné a mobilní systémy. Mamograf. Dentální rentgen, panoramatický rentgen. Druhy kazet. Rentgenka s pevnou a rotační anodou. Ohniska rentgenky. Parametry rentgenky. Vliv anodového napětí, proudu, protonového čísla, materiálu anody na RTG spektrum. Expozice a expoziční automaty. Detektory RTG záření. RTG TV systémy. Princip funkce zesilovače RTG obrazu a jeho charakteristiky. Základní metody snímání a zpracování obrazových dat. Základní kritéria kvality výstupních obrazových dat. Princip a podstata angiografie (DSA). Základy digitální radiografie. Rozdělení a přehled systémů. CR systémy. Digitální radiografie s detektory typu FPD s přímou a nepřímou konverzí.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

P1: Povinná účast na všech cvičeních a získání v průběhu semestru alespoň 50 bodů (2 testy, tj. 2x50 = max. 100 bodů) viz T1, T2 níže. Neúčast je možná pouze z vážného důvodu (nemoc, karanténa, svatba, pohřeb, péče o těžce nemocného člena rodiny apod. vše doloženo).

P2: Každý student musí být připraven na laboratorní úlohu dle návodu k úloze, který je uveden na www stránce předmětu. Pozor na rozdíl mezi zadáním a návodem. Na začátku měření bude každý orientačně přezkoušen a v průběhu bude dotazován na průběh měření. Pokud nebudou dotazy opdovězeny vůbec, anebo dostatečně, musí dotyčný/á student/ka vypracovat z dané úlohy protokol a odevzdat ho na dalším cvičení.

T1: Test 1 na cvičení (viz harmonogram https://harm.fbmi.cvut.cz) max. 50 bodů.

T2: Test 2 na cvičení (viz harmonogram https://harm.fbmi.cvut.cz) max. 50 bodů.

Požadavky zkoušky:

Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

Zkouška je tvořena písemným testem (celkem 40 otázek, doba zpracování 60 minut), kde je kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod (25 otázek) a varianta, kdy je potřeba odpovídat písemně - 5 bodů (důležité otázky, 15 otázek). Za 5 bodů může však být označena i otázka typu ABC a za 1 bod může být označená i otázka otevřená. V rámci testu platí, že správná odpověď je 1 bod, špatná odpověď 0 bodů, více označených odpovědí 0 bodů, chybějící odpověď 0 bodů. U každé otázky typu ABC lze učinit jednu opravu a to podle instrukcí uvedených na testu. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů (plus/mínus 2 body). Výsledné hodnocení zkoušky (testu) podle klasifikační tabulky ECTS (min. 50 bodů, max. 100 bodů).

Osnova přednášek:

1. Obsah předmětu a podmínky zakončení předmětu. ZSL obecně, jejich klasifikace, základní pojmy. Základní koncepce a princip činnosti RTG zobrazovacích systémů. Přehled systémů. Základní blokové schéma. Fyzikální principy a vztahy. Postavení RA.

2. Základní RTG nářadí. Pevné a mobilní systémy (C ramena). Mamograf. Dentální rentgen, panoramatický rentgen. Druhy kazet. Rentgenka s pevnou a rotační anodou. Ohniska rentgenky. Parametry rentgenky. Rentgenka typu Straton a nová generace pro CT. Spektrum RTG

3. Vliv anodového napětí, proudu, protonového čísla materiálu anody na RTG spektrum. Expozice a expoziční automaty. Detektory RTG záření.

4. RTG TV systémy. Princip funkce zesilovače RTG obrazu a jeho charakteristiky. Princip a podstata angiografie, DSA.

5. Základy digitální radiografie. Rozdělení a přehled systémů. CR systémy. Digitální radiografie s přímou a nepřímou konverzí.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - bezpečnost práce v laboratoři, náplň cvičení, podmínky získání zápočtu. Seznámení a experimentální měření se sadou Phywe při ilustraci radiografického zobrazování objektů.

2.Spektrum elektromagnetického záření, vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí, útlum RTG záření, polotloušťka. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci absorpce RTG záření.

3. Rentgenka - ukázka, parametry. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci intenzity charakteristického záření jako funkce anodového napětí a proudu. Test 1.

4. Vznik a druhy RTG záření. Experimentální měření se sadou Phywe pro ilustraci charakteristického záření.

5. Princip DSA - ukázka v Matlabu. Experimentální měření se sadou Phywe s využitím kontrastního modelu cév. Test 2. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1] SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.

[2] SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Doporučená:

[1] Paprsky X (výukový videoprogram) [online]. ČVUT, c2011. Poslední změna 2011 [cit. 2020-02-16]. Je k dispozici na https://download.cvut.cz/vyukova-videa-pro-fbmi/ (je vyžadována autorizace hlavním heslem ČVUT) .

[2] Hrazdira, I., Mornstein, V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2004. (dostupné v knihovně, popř. ve vydání z jiného roku)

[3] Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii (výukový SW MIPS) [online]. Jiří Hozman, c2002-2011. Poslední změna 2. 5. 2010 [cit. 2011-02-21]. URL: http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845106.html