Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systém ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFISZ Z,ZK 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou informačních systémů obecně, pak podrobněji zejména nemocničních informačních systémů (NIS), manažerských informačních systémů a integraci a propojení jednotlivých zdravotnických informačních systémů. Dále systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy a integrace heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních služeb a médií. Kvality zdravotnických informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. - podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1) Docházka: Cvičení jsou povinná (povoleny jsou maximálně 2 řádně omluvené absence).

2) Připravenost na cvičení: Zvládnutí probíraných témat bude průběžně kontrolováno malými úkoly na začátku cvičení (během semestru celkem 5 úkolů). Je nutné aby se studenti na úkoly připravili teoretickým zopakováním probraných témat (hlavně v případě absence) a to pomocí návodů k jednotlivým informačním systémům, které jsou na webových stránkách předmětu. Každý úkol bude hodnocen maximálně 2 body. Maximální celkový počet bodů z průběžných úkolů je 10.

3) Absolvování 2 polosemestrálních zápočtových testů (v 6. a 13.-14. týdnu výuky). Každý z testů bude hodnocený maximálně 10 body. Celkový počet bodů ze zápočtových testů je maximálně 20 bodů.

Pro udělení zápočtu musí student získat alespoň 16 bodů ze cvičení (z maximálního počtu 30). Bodové hodnocení studenta ze cvičení bude připočteno k bodům ze zkoušky (v rozmezí od 16 do 30 bodů). V případě získání 15 a méně bodů z cvičení, student nemá nárok na zápočet.

Osnova přednášek:

1. Úvod: Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, Standardy pro komunikaci, Klasifikační systémy

2. Laboratorní inf. systémy (MD), RIS a PACS, Objednávací systém, Podniková architektura, Integrace systémů a IHE

3. Organizace zdravotnictví z pohledu legislativy, úhradové principy, management kvality, systém norem ČSN, Elektronizace zdravotnictví (koncept eHealth)

4. Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a rozhraní VZP

5. Komunikační protokol HL7 Verze 2

6. Standard HL7 Verze 3 a HL7 CDA

7. Standardy HL7 Infobutton, HL7 CCOW, SNOMED CT po technické stránce

8. Shrnutí

9. Základní komponenty IT infrastruktury

10. Počítačové sítě a jejich architektura

11. Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografii, kryptoanalýza

12. Symetrický šifrovací algoritmus, Asymetrická kryptografie, Digitální podpis, Malware, sociální inženýrství, další častá rizika a obrana proti nim

13. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS

14. Zdravotnické registry, získání informací z veřejných databází

Osnova cvičení:

1.cvičení: Úvod do informačních systémů, bezpečnost IS ve zdravotnictví; Informační systém Medicus: Základní ovládání a nastavení programu; Kartotéka: vyhledávání pacienta, filtr; Práce s pacientem - Karta pacienta: Identifikace pacienta, Anamnéza, Dekurz

2.cvičení: Informační systém Medicus: Práce s pacientem- Medikace, Recepty, Žádanky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Vitální funkce (Výška a váha, Tlak a puls); Objednání pacienta

3.cvičení: Lidský faktor a hesla. Praktické využití existujících nástrojů pro testování bezpečnosti webových stránek zdravotnického zařízení a náprava nalezených chyb.

4.cvičení: Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis.

5.cvičení: Informační systém Medicus: opakování probraných témat.

6.cvičení: 1. polosemestrální zápočtový test: IS Medicus

7.cvičení: Média pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie.

8.cvičení: Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Základní ovládání programu; Založení pacienta, Příjem pacienta

9.cvičení: Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Práce s pacientem - Přeložení pacienta, Medikace, Vitální funkce, Diagnózy

10.cvičení: Informační systém Hospitalizace NIS Akord, Ambulance NIS Akord: Práce s pacientem - Žádanky, Poukaz na ortopedickou pomůcku, Propouštění pacienta

11.cvičení: Informační systém CareCenter: Základní ovládání programu - Informace o pacientovi; Práce s pacientem - Založení pacienta, Karta pacienta

12.cvičení: Informační systém CareCenter: Práce s pacientem - Žádanky, Diagnózy

13.cvičení: Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

14.cvičení: 2. polosemestrální zápočtový test: IS Stapro, IS CareCenter

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

[2] Kasal, P.; Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998 (není novější vydání)

[3] Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce : sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838206.html