Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFBLG Z,ZK 4 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základy virologie, mikrobiologie a molekulární biologie. Problematika buněčné a vývojové biologie, genetiky, klinické genetiky a cytogenetiky. Stavba a funkce prokaryotní a eukaryotní buňky, buněčný metbolismus, buňka jako otevřený termodynamický systém. Buněčný cyklus a jeho regulace. Buněčná diferenciace, živočišné tkáně. Mutageneze. Membránový transport, mezibuněčná komunikace a mezibuněčné spoje. Ontogenetický a fylogenetický vývoj.

Požadavky:

Písemné prokázání získaných znalostí testem nebo vypracovanou seminární prací.

Složení zkoušky předepsanou formou

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Chemické složení živých organizmů a struktur. Polysacharidy, lipidy, nukleové kyseliny - DNA, RNA, bílkoviny.

2. Základy virologie. Viry, stavba virové částice, RNA a DNA viry. Virová onemocnění člověka.

3. Základy mikrobiologie. Prokaryotní buňky. Bakterie. Bakteriální onemocnění člověka.

4. Eukaryotické buňky. Stavba rostlinné a živočišné buňky. Buněčné jádro a semiautonomní organely- mitochondrie a chloroplasty. Membránové struktury - endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lysozómy, microbodies, vakuoly. Vznik eukaryot, endosymbiotická teorie. Cytoplazma a cytoskeletární struktury: mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediární filamenta. Povrchové struktury buňky - cytoplazmatická membrána, buněčná stěna. Buněčný metabolismus.

5. Buněčný cyklus. Interfáze. Jaderné dělení - mitóza, meióza. Dělení buněk - cytokineze. Buněčná diferenciace. Apoptóza a nekróza.

6. Základy molekulární biologie - replikace, transkripce, translace, genová exprese. Genetický kód.

7. Změny genetické informace - mutace. Buněčná transformace. Protonkogeny, onkogeny, antionkogeny.

8. Cytogenetika a klinická genetika.

9. Manipulace s DNA. RE a vektory. PCR. Genové inženýrství. GMO organizmy. Transgenní rostliny. Transgenní živočichové.

10. Cytoplazmatická membrána. Micely. Pasivní a aktivní transport. Vnitrobuněčný transport a vezikulární transport. Mezibuněčné spoje a komunikace.

11. Živočišné tkáně. Epitelové tkáně, pojivové tkáně, svalové tkáně, nervové tkáně.

12. Ontogenetický a fylogenetický vývoj organizmů, zejména člověka.

13. Obecná embryologie. Fertilizace, rýhování vajíčka, blastogeneze, implantace, vývoj embryoblastu.Vývoj tkáňových systémů a tělních dutin. Embryonální klonování.

14. Mozaikové a regulační zárodky. Geny maternální a zygotické, homeoboxové geny. Regulace ontogeneze. Modelové organismy vývojové biologie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] VYMĚTALOVÁ V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství, skripta ČVUT 2016,

[2]VYMĚTALOVÁ V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství - laboratorní cvičení, skripta ČVUT 2013,

[3]ALBERTS, B. et al.: Essential Cell Biology. Garland Publishing Inc..

NewYork, 1998, české vydání : Základy buněčné biologie, Espero Publishing, Ústí n.L., 2000

[4]NEČAS, O. et al.: Biologie Nakladatelství H+H Praha, 2000

[5]ŠMARDA J. a kol.: Biologie pro psychology a pedagogy, Portál 2004

[6]ROSYPAL a kol.:Nový přehled biologie, Scientia 2003.

Doporučená literatura

Reischig, J.; Korabečná, M.; Kufner, P.; Hatina, J.: Obecná biologie. Praktická cvičení. Praha, Karolinum 2000,

Campbell N.A. , Reece J.B.: Biologie. Computer Press, Brno 2006.

http://www.lf3.cuni.cz/

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/index.html stránka věnovaná snímání a zpracování obrazu v mikroskopii

http://micro.magnet.fsu.edu/ stránka věnovaná všem aspektům mikroskopie (uděleno svolení k používání pro výuku)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835906.html