Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBISRK KZ 3 4P+8S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kvalita. Management kvality. Příslušné standardy. Kvalita systémů a procesů ve zdravotnictví. Zdokonalování a zefektivnění procesů. Euromodel TQM. Kvalita managementu ve zdravotnictví. Řízení a realizace procesů ve zdravotnických zařízeních, mapování procesů a subprocesů. Projektování integrace managementu zdravotnických zařízení. Možnosti využití TQM uvnitř zdravotnických zařízení. Příslušný HW a SW.

Požadavky:

1. Účast na 6 ze 7 cvičení (min 85%).

2. Z 2.-7. cvičení možnost získat 5 bodů z každého. (Celkem max. 30 bodů).

3. Absolvování průběžného testu (max. 20 bodů).

4. Absolvování závěrečného testu (max. 50 bodů - musí být minimálně 50% správných odpovědí).

Osnova přednášek:

1.Odlišnosti v chápání kvality: Definice kvality. Zkoumání kvality na určitém množství entit, na ohraničeném a neohraničeném souboru entit.

2.Modely a modelování kvality zdravotnických služeb: Systémové chápání komponent zdravotnických služeb a vazeb mezi komponentami a okolím. Analyzování daného modelu, simulace a explicitní získání znalostí, které jsou v něm obsažené.

3.Indikátory a faktory kvality zdravotnických služeb: Indikátory kvality výsledků procesů a podprocesů zdravotnických služeb. Významné faktory kvality výsledků jednotlivých procesů a podprocesů. Analýza vlivu významných faktorů procesů a podprocesů na jednotlivé indikátory kvality a jejich výsledky.

4.Modelování řízení kvality zdravotnických služeb: Procesy a činnosti řízení kvality zdravotnických služeb.

5.Organizování a vedení zdravotnických služeb: Manažerství kvality zdravotnických služeb. Totální management kvality.

6.Systémy manažerství kvality v zdravotnických organizacích Systémový přístup a metody 5S. Systém manažerství kvality podle ISO/IWA 9001:2000 a tvorba příručky kvality. Totální manažerství kvality, EFQM model excelentnosti a metoda 6 sigma.

7.Zlepšování kvality služeb zdravotnické organizace: Určování cílů zlepšování kvality zdravotnických služeb. Realizování zlepšování kvality, výkonnosti a ekonomické efektivnosti zdravotnických služeb.

Osnova cvičení:

1. Organizace předmětu, úvod do kvality, historiekvality ve zdravotnictví a pohledy na kvalitu.

2. Simulační hra rolí manažerství kvality ve

zdravotnických organizacích - Prezentace malé zdravotnické organizace SWOT analýza a politika jakosti.

3. Simulační hra rolí manažerství kvality ve

zdravotnických organizacích - Experimentování s procesy systému manažerství kvality. Počítačová simulace.

4. Procesy: dělení, řízení, úloha procesního řízení ve zdravotnickém zařízení, procesní audit, interní a externí auditování, ISO 19 011.

5. Nástroje řízení kvality: 7 starých nástrojů řízení kvality a 7 nových nástrojů řízení kvality - praktické aplikace ve zdravotnickém zařízení.

6. Procesní řízení. Metody řízení kvality: TQM, 6 Sigma, metoda 5S, Kaizen, Reengineering. Počítačová simulace.

7. Akreditace podle standardů SAK, JCI,

metoda „stopař“, tvorba SOP a MP, práce

s indikátory, měření kvality.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout zájemcům takový soubor

poznatků z navrhování, realizování a rozvíjení systémů

manažerské kvality ve zdravotnických organizacích, který by

jim umožňoval dosáhnout úrovně znalostí potřebné pro

racionální manažování, kvalitu, výkonnost a ekonomickou

efektivnost zdravotnických služeb.

Studijní materiály:

[1] Gladkij, I.: Management ve zdravotnictví, Computer Press, 2003

[2] Kelly, D., L.: Applying Quality Management in Healthcare, A Process Improvement, AUPHA Health

Administration Press, Washington, DC, 2004.

[3] Nenadál, J.:Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, NT Publishing, Praha, 2001.

[4] Zgodavová, K. a kol.: Simulační hra rolí manažérstva kvality - www.improhealth.org/simpro

[5] ISO/IWA 1:2001(E) Quality Management Systems - Guidelines for Process Improvements in Healthcare Service

Organizations, ICS 03.120.10 resp. ISO/IWA 1:2001 Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací, ČNI

Praha, 2004.

[6] Šebestová, M.: Jakost v souladu s ISO 9000 pro zdravotnické služby. Metodický materiál CQS. Praha 2000.

http://www.cqs.cz.

[7] Šebestová, M.: Význam standardů pro zdravotnictví a společnost. 5. parlamentní zdravotnický, seminář. „Potřebuje české zdravotnictví certifikace“. Praha, leden

2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2802706.html