Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metodologie výzkumné práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIMVP KZ 3 4P+8C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování v medicíně, proces měření a jeho hodnocení, uplatnění metod statistického zpracování, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu

vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, zpracování přehledu, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech.

Požadavky:

Zápočet bude udělen po splnění následujících kritérií:

(1) Zpracování a odevzdání všech požadovaných úkolů podle zadání přednášejícího/cvičícího;

(2) Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového ověření znalostí. Klasifikace zápočtu bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou testu, ve kterém budou otázky a kus odborného textu, se kterým bude student pracovat. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které zahrnují početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení. Hodnocení bude odpovídat procentuální úspěšnosti přesně podle platné klasifikační stupnice. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části klasifikovaného zápočtu ustoupeno. Po absolvování ústní části bude stanovena výsledná známka jako průměr známky z písemného testu a ústního projevu. Při průměrném hodnocení A až E získá student zápočet. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zápočtu automaticky F a neuplatňuje se předchozí pravidlo o výpočtu průměru. Okruhy k závěrečnému hodnocení: viz osnova přednášek.

Osnova přednášek:

1.Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje.

2.Klinické studie - význam, typu klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie. Specifika, jednotlivé fáze a sledování farmaceutických studií.

3.Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech, statistické zpracování a interpretace dat.

4.Rozsah výběru a síla testu, volba rozsahu výběru k zajištění požadované síly testu, zjištění síly testu při daném rozsahu výběru, volba rozsahu výběru k zajištění požadované přesnosti. Zdroje a typy chyb při studiích, výběrové zkreslení, informační zkreslení, zavádějící faktory a kontrola jejich vlivu.

5.Animální studie - cíle, možnosti, legislativa, dostupnost praktické informace

6.Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správná klinická praxe (GCP).

7.Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost.

Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy.

8.Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu.

9.Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.

10.Formální stránka psaného odborného textu v Čj - jazyková rovina, struktura, gramatika, typografie, uvádění číselných údajů a jednotek, rovnice v textu apod.

11.Formální stránka psaného odborného textu v Aj - jazyková rovina, struktura, gramatika, typografie, uvádění číselných údajů a jednotek, rovnice v textu apod.

12.Korektury textů a korekturní značky.

13.Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu.

14.Granty a grantová podpora - grantové agentury, průběh a procedury. Evropský projekt SOCRATES a další podpory studentských projektů.

Osnova cvičení:

1. Práce s odbornými texty^2. Struktura vědeckých textů^3. Diplomové a bakalářské práce

4. Metodika a vyhodnocování biomedicínských experimentů

5. Odborný jazyk publikací v češtině^6. Redakční práce, korektury a korekturní značky^7. Tvorba prezentací

Cíle studia:

Podat studentům základní informace o tvorbě vědeckých textů

zpráv a publikací, správné tvorbě bakalářských a

diplomových prací, metodách vědecké práce, tvorbě projektů

a grantových přihlášek, jakož i využívání různých

informačních zdrojů.

Studijní materiály:

[1] Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (

1. vydání). Karolinum, 2004.^

[2] Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci

zvláště. UK Praha, 2004.^

[3] Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat

diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997.^

[4] Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.).

Praha, Profesional Publishing 2004.^

[5] Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací.

Základy medicíny založené na^

důkazu. Praha, Grada 2003.^

[6] Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific

Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.^

[7] Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition.

Nelson, Walton-on-Thames, 2002.^

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2798006.html