Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika zdravotnického provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIEZP KZ 3 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Metodika řízení ekonomiky zdravotnického provozu. Úloha managementu a administrativy. Zdravotnická legislativa a právo, aplikace zákonů v reálné nemocnici. Úloha řízení managementu a jeho role na trhu zdravotnické techniky, strategie plánování, analýza a průzkum spotřebitelských a organizačních trhů, vývoj a pozice na trhu.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: docházka min. 65% na cvičeních, odevzdání vyhovující práce

Hodnocení: 100% (max 100bodů) výsledek nejlepšího testu ze dvou a korekce při

ústním přezkoušení k testům nebo k odevzdané práci

Celkové hodnocení dle klasifikační stupnice ČVUT A-F (viz SZŘ ČVUT).

Osnova přednášek:

Pojem - ekonomika-filozofie a terminologie

Role ekonomiky a její principy v řízení firmy

Management a administrativa zdravotnictví

Komentáře a výklad k vybraným oblastem - amortizace, životnost, obecná cena, inflace, prodejní cena, servis, údržba, zhodnocení, revize, BTK

Obecná charakteristika DPH

Dotace na pořízení investičního majetku

Oceňování technologických celků, náležitostí posudku, zadání technické specifikace pro veřejnou soutěž

Analýza procesů údržby, servisu ve vztahu na amortizaci

Amortizační křivky, skutečná cena údržby, servisu

Kupní cena technologie, účetní pravidla (postupy)

Analýza prostředí a konkurence

Průzkum trhu

Zbožíznalectví ZP - přístroje, zadání veřejné soutěže, kritéria hodnocení, život technologií

Zbožíznalectví ZP - spotřební materiál a náhradní díly, zadání veřejné soutěže, kritéria hodnocení

Dotace na pořízení investičního majetku

Oceňování investičního majetku

Zařazování investic do majetku firmy

Daňová soustava České republiky a vztah k investicím

Projektové řízení, nástroj k transparentnosti investic

EDS/ SMVS, státní financování

Úvěrování investic ve zdravotnictví

Úroky - zahrnutí peněžních toků do provozní činnosti v souladu s účetní legislativou ČR, tak i s mezinárodními účetními standardy i se standardy zemí EU

Investice ve zdravotnictví a ocenění a)

Obecná část - členění investičního majetku: - hmotný investiční majetek

- nehmotný investiční majetek

Pořízení, odpisování a vyřazení investičního majetku

- síťové grafy, ocenění fází, život investice

Investice ve zdravotnictví a ocenění

Oceňování investičního majetku: a) pořizovací cenou,

b) vlastními náklady,

c) reprodukční pořizovací cenou.

Kurzové rozdíly - ocenění majetku v cizích měnách

Projektové řízení, zodpovědnost a pravomoce, image managera

Ocenění fází, zádržné, zákon o veřejných zakázkách, smlouvy

Riziková analýza

Návratnost investice

Harmonogramy údržby, revizí, servisu, třídění zdravotnických prostředků, Atomový zákon

Finanční a nákladová analýza

Analýza dat

Krátkodobá i dlouhodobá strategie plánování investic

Průzkum trhu zdravotnické techniky a postoje zákazníka

Definování procesu - údržba, servis a jeho ocenění

Přílohy smluv, outsourcing, výpočet ceny léčebného procesu, DRG

Odpovědnost techniků, lékařů, sester atd.

Analýza nákladů v souvislosti s životností ZP

Rozhodování při tendrech, pojem užitná hodnota k ceně, ocenění údržby, záruky, životnost kritických prvků technologie

Pojmy a terminologie pravidelné údržby

Optimalizace nákupu ZT a jeho příslušenství, optimalizace léčebných procesů, využití ZT

Ceny zdravotnické techniky, MR, CT, SPECT, dýchací přístroje, monitoring, evidence pacientů, anesteziologické přístroje, laboratoř, lednice, dieselagregáty, vývěvy, UPS, kompresory, reverse charge (DPH ), zápočet

Osnova cvičení:

Náležitosti posudku, vypracování ocenění zařízení ( defibrilátor, CT),

Zadání práce I

Provozní řád přístroje a jeho vypracování - např. objemový dýchací přístroj

Vypracování amortizační křivky, spotřební materiál, ocenění údržby s vazbou na amortizační křivku - např. sanitní vůz,

Modelování obchodního jednání, psychologie, sebevědomí, agresivita, skromnost, znalosti - nákup EKG, defibrilátoru, zubní soupravy.

Členění investic - praktická cvičení, návrh platebních podmínek pro MR (přístroj, technologie, stavební připravenost), zádržné

Vypracování harmonogramu údržby ( RTG přístroj, defibrilátor atd)

Vypracování technické specifikace pro tendr, ocenění ( operační stůl, elektrochirurgický generátor, artroskop)

Ocenění léčebného procesu. Týmová práce - modelace, příprava stavby nemocnice s chirurgickými sály, inflace, úvěry, konkrétní výpočet nákladů, práce s DPH.

Výpočet servisu ZT, ocenění údržby a servisu, modelace jednání se zdravotníky, výpočet ceny pomocí kurzových rozdílů.

Příznaková analýza pro diagnostiku poruch, vyhledání kritických prvků( CT, EKG, vrtačka)

Modelování krizového stavu, předpokládaná cena servisu, fullservis, outsorcing,

Hodnocení tendru, rizika, Život investice ZT a ocenění, návrh využití,

Obhajoba prací, test

Řízení rizik u zdravotnických prostředků, test

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům základy zbožíznalství v oboru zdravotnických prostředků, efektivity ekonomiky zdravotnického provozu, která je cílem a zárukou úspěchu a úrovně poskytování zdravotní péče.Předmět poskytuje znalostní základ předmětu MZT.

Studijní materiály:

[1] Mařík, M. Určování hodnoty firem. Praha, Ekopress, 1998. 206 s. ISBN 80-86119-09-2

[2] Kopčaj, A. Řízení proudu změn: všedním způsobem nevšední rozvoj firmy. Ostrava: Kopčaj-Silma '90, 1999. 1. vyd. 298 s.

[3] Bukovský, J. - Frková, J. Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 187 s. ISBN 80-01-02881-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2794606.html