Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Týmový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBITPR KZ 6 4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci. Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Typografická pravidla a korekturní značky. Druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.). Druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu.

Požadavky:

Klasifikovaný započet bude udělován vedoucím týmového projektu za základě průběhu a výsledku řešení příslušné úlohy a odevzdání písemné dokumentace.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

V rámci predmetu bude kladen duraz na tymovou práci. Téma práce si tym vybere z nabídky témat souvisejících se studovanym oborem, která vypíse oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto tymového projektu bude mozné si procvicit základní komunikativní a prezentacní dovednosti vcetne overení si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci predmetu se student naucí téz vytváret podklady pro jednotlivé typy odbornych prezentací a psanych odbornych textu. Typografická pravidla a korekturní znacky. Druhy, úcel a nálezitosti odbornych prezentací (prednáska, referát, seminár, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.). Druhy, úcel a nálezitosti psanych odbornych textu (príspevky na konference, postery, samostatné práce ci projekty apod.). Psaní resersí a bibliografickych citací. Predmet je koncipován tak, aby si student mohl vyzkouset vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu.

Studijní materiály:

[1] Informacní vychova [online]. Vypocetní a informacní centrum CVUT, oddelení knihoven, c2003. Poslední zmena 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>

[2] Bibliografické citace dokumentu podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední zmena 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>

[3] Informacní vzdelávání [online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ústrední knihovna [cit. 2006-01-24]. URL: <http://beta.pedf.cuni.cz/>

[4] Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. BRATKOVA, Eva, c1996-2005. Poslední zmena 4. 5. 2005 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>

[5] TRESTIK, B. STASTNY, Jirí. Manuál technické dokumentace. Ceské Budejovice: Kopp, 2002.

[6] LINKEOVA, Ivana. Odborny text ve Wordu. Ceské Budejovice: Kopp, 2003.

SGALL, Petr - PANEVOVA, Jarmila. Jak psát a jak nepsat cesky. Praha: Karolinum, 2004. 200 s.

[7] SIFNER, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláste. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

[8] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné cestiny pro skolu a verejnost. 3. opravené vydání. Praha: Academia,

2005. 648 s.

[9] HOLUBOVA, Václava a kol. Novy akademicky slovník cizích slov A-Z. Praha: Academia, 2005.

[10] LISKA, V. Jak správne psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství CVUT, 2001. 100 s.

[11] MESKO, D., KATUSCAK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická prírucka. Bratislava: Osveta, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2791206.html