Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biomedicínská statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIBS Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 17PBIBS lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBILAD
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice

pravděpodobnosti. Náhodné veličiny, jejich rozdělení,

charakteristiky, transformace. Populace a výběrový soubor.

Odhady parametrů. Testování hypotéz.

Požadavky:

Požadavky k zápočtu:

Pro získání zápočtu je nutné absolvovat tři průběžné zápočtové testy. Z těchto testů je nutné v součtu získat alespoň 75% bodů. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou před absolvováním zkoušky.

Požadavky ke zkoušce:

Nutnou podmínkou před absolvováním zkoušky je získání zápočtu. Zkouška bude ústní a bude hodnocena dle SZŘ.

Osnova přednášek:

1. Motivační přednáška. Determinismus a náhodnost.

2. Náhodná veličina a její distribuční funkce.

3. Diskrétní rozdělení.

4. Spojité rozdělení.

5. Náhodné vektory, podmiňování a nezávislost.

6. Náhodné vektory, číselné charakteristiky, funkce náhodných veličin

7. Úloha matematické statistiky.

8. Odhady parametrů.

9. Testy hypotéz v normálním rozdělení.

10. Neparametrické testy.

11. Analýza rozptylu.

12. Zásady plánování pokusů.

13. Shrnutí a opakování.

Osnova cvičení:

1. Klasická a geometrická pravděpodobnost.

2. Kombinatorické úlohy.

3. Diskrétní veličina (pravděpodobnostní a distribuční funkce, parametry).

4. Spojitá veličina hustota a distribuční funkce, parametry).

5. Veličina s normálním rozdělením veličina (hustota a distribuční funkce, parametry).

6. Podmíněné a marginální rozdělení.

7. Bayesova věta

8. Bodový odhad.

9. Intervalový odhad. Průběžný test.

10. Jednovýběrový test hypotéz o střední hodnotě a porovnání s intervalem odhadu.

11. Dvouvýběrový a párový test hypotéz o střední hodnotě.

12. Chí-kvadrát testy hypotéz.

13. Neparametrické testy.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice

pravděpodobnosti. Náhodné veličiny, jejich rozdělení,

charakteristiky, transformace. Populace a výběrový soubor.

Odhady parametrů. Testování hypotéz.

Studijní materiály:

1. Vladimír Rogalewicz: Pravděpodobnost a statistika pro inženýry, skriptum FBMI, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007

2. Jana Zvárová: Základy statistiky pro biomedicínské obory. Karolinum 2. dopl. vyd. 2011

3. Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek: Biostatistika. Brno 2012. https://www.iba.muni.cz/res/file/ucebnice/pavlik-biostatistika-v2.pdf

4. Chatfield C.: Statistics for Technology, 3rd edition, Chapman and Hall, London, 1992

5. Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat, 4. vydání, Portál, Praha, 2012

6. http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook

7. Jan Hendl: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha, 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2789006.html