Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Španělský jazyk (mírně pokročilí)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSJP Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří se již tento jazyk začali učit, znají výslovnost, pravopis a základní slovní zásobu a gramatiku. Je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí dalších gramatických prostředků, prohlubují se aktivní i pasivní jazykové dovednosti. Důraz je kladen na komunikaci.

Požadavky:

K zápočtu se požaduje pravidelná docházka do kurzu (povoleny jsou 3 neomluvené absence), aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí testů (min. 65%).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Opakování, slovesa být - SER, ESTAR, HABER, LLAMAR, jejich použití, pozdrav, představení se, popis místnosti (předložky), můj první den, (číslovky)

2. Opakování sloves lekce 1-7, přídavných jmen a zájmen, otázky, zápory, dny v týdnu, udávání času. Mám rád/líbí se mi.

3. Popis osoby, životopis, opakovací lekce RI., orientační test

4. Lekce 8 - seznamování, zájmena, časové vazby s infinitivem, sloveso PONER, rodinné vztahy - kdo je kdo

5. Lekce 8 cvičení, Lekce 9 - na nákupech, osobní zájmena, přízvučné a nepřízvučné tvary, zdůraznění předmětu, sloveso VALER, číslovky 200-milion, výrazy hodně/málo/dostatečně. fráze k oblékání

6. Lekce 9 - na nákupech, dokončení, procvičování

7. Lekce 10 - na tržišti, stupňování přídavných jmen, porovnávací výrazy tanto/como, Gerundium, osobní zájmena přízvučná

8. Lekce 10 - na tržišti, tvoření zdrobnělin, slovesa TARDAR, OLER, procvičování

9. Lekce 11 - v restauraci, budoucí čas jednoduchý, podmínková souvětí, zápor ve větě

10. Lekce, 11 - dokončení, procvičování, opakování učiva z lekce 8-11

11. Procvičení

12. Opakování

13. Test

14. Zápočet

Cíle studia:

Pomocí širší slovní zásoby a dalších gramatických prostředků umět reagovat v nových situacích. Porozumět upravenému textu a sestavit krátký dialog na dané téma. Osvojit si některé odborné termíny z biomedicíny.

Studijní materiály:

Macíková, Olga - Učebnice současné španělštiny

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2784706.html