Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Systém managementu jakosti v laboratoři

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLSJL Z 1 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem řízení jakosti v laboratořích. Předmět studenty seznamuje s různými přístupy řízení jakosti, dále se zaměřuje na pojmy akreditace a certifikace. Pojmy a podmínky jsou vysvětlovány jak v kontextu legislativním, tak v kontextu praktického zavádění. Součástí předmětu je dále metrologie u laboratorních přístrojů a řízení kvality v laboratořích.

Požadavky:

1. Aktivní účast na cvičeních.

2. 80% docházka (max. 1 absence).

3. Zápočtový test - student musí získat min. 10 bodů z 20.

Osnova přednášek:

1. Pojem jakost, historie řízení jakosti, hlavní principy jakosti. Řízení jakosti, právní rámec řízení jakosti, tuzemský a zahraniční přístup.

2. Management jakosti, přehled metod používaných v managementu jakosti, vybrané metody používané v managementu jakosti v laboratoři

3. Metrologie v řízení jakosti. Specifika metrologie v systému řízení jakosti v laboratoři

4. Pojmy akreditace, certifikace, SAK, NASKL

5. Jakost z pohledu laboratoře a nejčastější chyby v laboratořích

Osnova cvičení:

1. Praktické cvičení - základní podmínky zajištění jakosti v laboratoři, minimální personální a technické vybavení

2.raktické cvičení - metody řízení kvality a rizik (Ishikawa diagram, six sigma, FMEA, FTA), určení možných rizik v laboratoři, jejich prevence a řešení

3. Praktické cvičení - zajištění metrologické jakosti v laboratoři a s tím spojená dokumentace, prevence chyb měření, podmínky měření, ISO 15189.

4. Praktické cvičení - podklady pro akreditaci laboratoře, nutná potřebná dokumentace, příručka jakosti v laboratoři

5. Analýza případové studie týkající se jakosti a chyb v laboratořích, souhrn probírané látky

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu je student schopen navrhnout, implementovat či měnit systém řízení jakosti v dané laboratoři. Student se v rámci předmětu naučí pracovat s pojmy jako jsou kalibrace, ověření či zařazovaní laboratorních měřidel. Dále se student orientuje v problematice akreditace a certifikace v laboratořích.

Studijní materiály:

1. ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.

2. ČSN EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systémy managementu kvality - Požadavky.

3. Spojená akreditační komise: Národní akreditační standardy v nemocnicích.

4. Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2746806.html