Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Genetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLGEN Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:
Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu

1. 2 testy - minimálně 60% úspěšnost (termíny - 1. po 7. týdnu, 2. po 13. týdnu)

2. 100% docházka u praktických cvičení, v případě nemoci náhrada

3. Odevzdané všechny protokoly z praktických úloh

Podmínky pro zkoušku:

1. Úspěšné absolvování písemného testu (60%)

2. Ústní zkoušení z probrané látky

Upozornění: Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1.-2. Úvod do genetiky (základní pojmy a metody studia genetiky). Základní a klasické metody genetické analýzy - mendelistická genetika.

3. Pohlavní chromozómy. Typy dědění pohlaví. Další mechanismy ovlivnění pohlaví. Metody analýzy genů souvisejících s pohlavím. Znaky na pohlaví vázané (dědičnost přímá, dědičnost křížem), pohlavím ovládané a pohlavím ovlivněné.

4. Genové interakce. Minor a major geny. Analýza genových interakcí. Epistaze, Komplementarita, Kompenzace.

5. Struktura chromozómu. Gen.Cytogenetika

6. Genové interakce. Minor a major geny. Analýza genových interakcí. Epistaze, Komplementarita, Kompenzace.

7. Mutace. Jejich příčiny a klasifikace.

8. Genetika člověka. Antropogenetika, lékařská genetika. Metody genetiky člověka - genealogie (symbolika), gemelilogie, populační genetika, cytogenetika, molekulární genetika. Dědičné defekty a choroby (syndromy).

9. Základy populační genetiky v odhalování a prevenci dědičných chorob. Etické aspekty genetických analýz u člověka, prevence genetických chorob, genová terapie. Program mapování lidského genomu. Genová terapie.

10. Dědičnost kvantitativních vlastností - kumulativní a nekumulativní interakce. Vazba vloh. Morganovy zákony. Chromozómová a genová mapa.

Osnova cvičení:

1. Opakování Mendlových pravidel a zákonitostí, výpočet příkladů dihybridního křížení. Typy dědičnosti

2. Cytologické základy dědičnosti

3. Genetické struktury buňky, buněčné dělení

4. Typy chromozomů

5. Schéma meiotického dělení, meiotická nondisjunkce, Robertsonova translokace

6. Příklady snadno zjistitelných znaků u člověka s jednoduchou mendelovskou dědičností

7. Mutace lidských chorob

8. Genetické procesy související s pohlavím. Geny na pohlaví vázané, pohlavím ovlivněné, pohlavím ovládané.

9. Genealogie. Rozbor rodokmenů

10. Genové interakce. Příklady řešení genetiky populací

Cíle studia:

Seznámit se s principy dědičnosti a proměnlivosti na úrovni molekul, buněk i celého organismu. Zvládnout dědičnost jednotlivých znaků a to jak kvalitativních, tak kvantitativních.

Zvládnout metody genetické analýzy genů při vazbě vloh, metody genetické analýzy genů souvisejících s pohlavím, pochopit principy a metody genetické analýzy při genových interakcích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Snustad P.D., Simmons M.J. : Genetika. Masarykova Univerzita, Brno, 2009, 1. vydání.

2. Fischlová, H.: Základy genetiky. Západočeská univerzita v Plzni, 2011

3. Závacká, I.: Úvod do genetiky. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011

4. Pritchard D.J,. Korf D.R.: Základy lékařské genetiky. Galén, 2007

Doporučená literatura:

1. Relichová, J.: Genetika populací. Masarykova univerzita, Brno, 2009

2. Jones, S., van Loon, B.: Genetika. Portál, Praha, 2003

3. Albetrs a kol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Praha, 2005

4. Rosypal, S.: Úvod do molekulární biologie. Čtvrté inovované vydání. Brno, 2006. Díl I. 288 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2746606.html