Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Laboratoř z mikroskopických technik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLMT Z 2 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seznámení se stavbou a funkcí optického mikroskopu; seznámení se s technikou pozorování a kreslení biologických objektů.Nativní preparáty; typy barvení, nejpoužívanější barviva. Roztlakové preparáty. Trvalé preparáty, typy zalévacích medií, zhotovování trvalých preparátů. Příprava preparátů pro elektronový mikroskop.

Požadavky:

1. Povinná účast na cvičeních. Neúčast je možná jen ze závažných důvodů, např. nemoc, musí být předem omluvená a cvičení musí být nahrazeno.

2. Ze všech laboratorních cvičení musí student samostatně vypracovat dostatečně kvalitní protokol (viz požadavky na protokol)do laboratorního sešitu.

3. Při kontrole nákresů z cvičení ústním pohovorem, případně písemnou formou prokázat pochopení principu jednotlivých typů přípravy a popisu pozorovaných objektů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Mikroskop. Stavba, seřízení, obsluha.

2.Mikroskopické preparáty. Pozorování zhotovených nativních preparátů. Vitální barvení. Pozorování mortality buněk.

3.Plazmolýza buněk a chemotaxe.

4.Mikroskopování prokaryotní a eukaryotní buňky senného nálevu.

5.Inverzní mikroskopie. Pozorování buněk ve fázovém kontrastu.

6.Pozorování preparátů živočišných tkání.

7.Buněčné dělení - mitóza.

8.Příprava trvalých preparátů.

9.Příprava preparátů a pozorování snímků TEM, SEM, případně exkurze.

10.Příprava preparátů a pozorování snímků fluorescenční mikroskopie.

Cíle studia:

Zvládnout práce s optickým mikroskopem, přípravu nativních a trvalých preparátů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Vymětalová, V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství - laboratorní cvičení, skripta ČVUT 2008

2.Hejtmánek, M.: Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc, 2001.

3.Matis, D. a kol.: Mikroskopická technika. Faunima, Bratislava, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2744306.html