Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy analytické chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZACH Z,ZK 3 2P+2L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Obecná chemie a základní laboratorní výpočty (17PBLOZL)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí s teoretickými základy analytických metod. V rámci praktického výcviku v laboratoři si osvojí základní dovednosti a správné návyky laboratorní práce a seznámí se s některými analytickými metodami v praxi a se základními postupy při zpracování naměřených dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

Absolvování všech laboratorních úloh, napsání vstupních testů k úlohám alespoň na 60 % a odevzdání vypracovaných protokolů. Nahrazovat je možno nejvýše dvě úlohy.

Podrobnější informace v harmonogramu a dokumentu Požadavky.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem (praktická a teoretická část) a ústním zkoušením. Podrobnosti v dokumentu Požadavky. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Po úspěšném napsání testů následuje ústní přezkoušení. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

1. Úvod do analytické chemie a vyjadřování koncentrací

2. Zpracování výsledků a chyby měření

3. Chemické reakce v chemické analýze

4. Vážková a odměrná analýza

5. Základy elektrochemie

6. Elektrochemické metody

7. Princip optických metod a atomová spektrometrie

8. Molekulová spektrometrie a nespektrální metody

9. Princip separačních metod

10. Základy chromatografie a elektroforézy

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v laboratoři a základní laboratorní výpočty

2. Zpracování výsledků v analytické chemii

3. Gravimetrie

4. Volumetrické

5. Elektroanalytické metody

6. Potenciometrické stanovení iontů ISE elektrodou

7. Acidobazická titrace s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

8. Spektrofotometrie

9. Konduktometrie

10. Náhrady laboratorních cvičení, zápočet

Cíle studia:

Osvojení základních teoretických i praktických dovedností, které se týkají analytické chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Opekar, František et al. Základy analytické chemie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 201s. ISBN 80-246-0553-8

Volka, Karel., Tkadlecová, Marcela., Záruba, Kamil. Příklady z analytické chemie pro bakaláře. 2. Vydání. Praha: VŠCHT Praha, 2010. 140 s. ISBN 978-80-7080-743-9

Doporučená literatura:

Klouda, Pavel. Moderní analytické metody. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: P. Klouda, 2003. 132 s. ISBN 80-86369-07-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2744006.html