Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technická mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B14TME Z,ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět poskytuje znalosti aplikované mechaniky pro provozní praxi. Analýza statických namáhání konstrukčních prvků a jejich dimenzování z hlediska pevnostních podmínek a deformací. Kinematika jednodušších typů mechanizmů. Dynamické chování mechanických soustav, mechanické vibrace. Termodynamika reálných plynů a par, jejich stavové změny a oběhy, základní porovnávací oběhy tepelných strojů. Základy jednorozměrového proudění v proudové trubici, transportní ztráty v hydraulických soustavách.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B14TME

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B14TME

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy technické mechaniky. Stupně volnosti, vazby. Silové soustavy

2.Statika podepřeného tělesa a soustav těles. Prutové soustavy.

3.Řetězovka. Statika soustav s pasivními odpory.

4.Základy mechaniky poddajných těles, napjatost a deformace.

5.Pevnostní výpočty základních případů namáhání.

6.Kinematika bodu a tělesa. Unášivý a relativní pohyb

7.Kinematika soustav těles, vybrané typy mechanismů.

8.Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa, pohybové rovnice, integrální věty.

9.Metoda uvolňování v dynamice soustav, mechanické kmitání.

10.Základy energetické termodynamiky, vlastnosti reálných plynů a par.

11.Stavová plocha vody a vodní páry, vratné stavové změny ve vodní páře.

12.Oběhy. Základní porovnávací oběhy plynové a parní turbíny.

13.Základy hydrodynamiky, rovnice kontinuity a pohybová rovnice.

14.Energetické ztráty při proudění v proudové trubici.

Osnova cvičení:

1.Algebra sil, reakce ve vazbách podepřeného tělesa.

2.Metoda uvolňování v soustavách těles.

3.Prutové soustavy. Soustavy se třením.

4.Rovinná napjatost, stanovení hlavních napětí.

5.Dimenzování hřídele při prostém krutu.

6.Výpočet napětí při ohybu nosníků.

7.Kombinace krutu a ohybu hřídele.

8.Určování rychlosti a zrychlení bodů tělesa při rovinném pohybu.

9.Analýza čtyřkloubového, klikového a vačkového mechanismu.

10.Sestavení a řešení pohybových rovnic rotorů.

11.Pohybová rovnice soustavy s jedním stupněm volnosti.

12.Diagramy vodní páry, řešení vratných stavových změn.

13.Práce a účinnost porovnávacího oběhu parní turbíny.

14. Aplikace Bernoulliho rovnice v potrubních soustavách.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Předpokládá se vydání nových učebních textů

1.Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991

2.Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993

3.Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B14TME
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25704.html