Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Manažerské finance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13MAFI KZ 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Základy financí. Současná hodnota a alternativní náklad kapitálu. Základní pojmy rozhodování. NPV, IRR. Výnos a riziko, teorie portfolia. Současná hodnota akcií a obligací, model s konstantním růstem. Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos. Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem. Krátkodobé financování. Řízení hotovosti.

Požadavky:

znalosti ekonomického zaměření

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty v logickém sledu se základy manažerských financí. Východiskem je finanční analýza, mapující současný stav firmy, hodnocení míry rizika a návratnosti investovaného kapitálu. Důraz je kladen i na kapitálové rozpočetnictví. Výklad je veden snahou po co největší míře využitelnosti v klíčových problémech zejména akciových společností.

Studijní materiály:

Brealey R.A., Meyers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press, 2005

Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, 1999

Kislingerová E. a kol.: Manažerské finance, Praha, C.H. Beck, 2007

Kohout P.: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress, 1998

Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, 1998

Zadání vzorových příkladů s klíčem k řešení, zadání neřešených příkladů a zadání dalších úloh na www stránkách vyučujících

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2357606.html