Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105SVAR Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury.

V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus.

Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Požadavky:

Zápočet:

Účast na cvičeních (max. 2 absence). V případě, že je absencí víc, je možné si vypracováním náhradního úkolu tyto absence nahradit. Úspěšné napsání zápočtového testu ze společenských věd.

Zkouška:

Úspěšné napsání zkouškového testu z vývoje architektury.

Osnova přednášek:

1. Ekonomie a stavebnictví. Antické Řecko.

2. Tržní struktury. Stavební firmy a maximalizace zisku. Antický Řím.

3. Měření výkonnosti ekonomiky. Raný středověk a Byzanc.

4. Stát v tržní ekonomice. Románské období.

5. Veřejný prostor a stavebnictví. Česká republika v Evropské unii. Gotické období.

6. Přehled vývoje římského práva a jeho institucí. Renesance.

7. Ústava ČR a její instituty. Listina základních práv a svobod. Baroko a rokoko.

8. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klasicismus a historismy 19. století.

9. Vybraná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Inženýrské stavby, art Nouveau, moderna.

10. Vybraná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Kuboexpresionismus a futurismus.

11. Politické myšlení ve starověku. Konstruktivismus, purismus, funkcionalismus.

12. Teorie státu. Základy demokracie. Novoklasicismy, pozdní moderna.

13. Podstata totalitarismu. Postmoderna, high-tech, dekonstrukce.

Osnova cvičení:

1. Informace o předmětu 105SVAI, struktura, ukončení. Základní ekonomické otázky. Náklady příležitosti a utopené náklady - příklady, výpočet nákladů příležitosti a utopených nákladů.

2. Firma - cíle, podmínky maximalizace zisku. Tržní struktury. Výpočty nákladů a zisku.

3. Struktura ekonomiky, odvětví, sektory, vývoj. Místo stavebnictví v ekonomické struktuře. Právní formy podnikání.

4. Účetní a ekonomický zisk firmy, Výdaje vs. náklady, příjmy vs. výnosy. Zisk vs. cash flow. Výpočet účetního a ekonomického zisku.

5. Peníze, funkce peněz, multiplikovaná expanze bankovních depozit.

6. Peněžní a kapitálový trh. Význam úrokové sazby.

7. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, Měření výkonnosti ekonomiky.

8. Inflace, příčiny, důsledky. Nominální a reálná úroková míra, nominální a reálná mzda. Aktuální problémy - vývoj inflace v ČR.

9. Česká národní banka. Měnově-politické nástroje ČNB - vývoj, změny, důsledky pro ekonomický růst a inflaci.

10. Základní pojmy mezinárodní ekonomie. Zahraniční obchod, obchodní a platební bilance, měnový kurz.

11. Devizové intervence ČNB. Česká republika a Evropská unie, aktuální problémy. Konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny.

12. Aktuální problémy vývoje evropské a světové ekonomiky. EU, BRICS…

13. Opakování, příprava na zápočtový test.

Cíle studia:

Mít základní sumu poznatků ze tří společenských věd a schopnost přemýšlet nad společenskými problémy a porozumět jim. Získat přehled o dějinách architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Studijní materiály:

!HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5588-5.

!DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-90-6.

!GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovar,t 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.

?HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2335306.html