Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština M1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04SM1 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je koncipován pro posluchače,kteří své základní znalosti,jejichž úroveň by měla odpovídat úrovni B1dle jednotného evropského rámce studia jazyků,získali předchozím studiem na střední škole. Kurz je 3semestrální,rozvíjí standardní slovní zásobu, je věnován dalším jevům gramatického systému (e.g., perífrasis verbales, futuro imperfecto, přímý předmět a zájmena zastupující nepřímý předmět, negativní forma imperative, subjunktiv) Posluchač se učí písemnému i mluvenému monologickému projevu na daná témata (zatím ještě všeobecného, ale i vědecko-populárního charakteru), učí se k tomuto účelu zpracovávat přečtené nebo uslyšené, učí se srozumitelné reprodukci (písemné i ústní).

Požadavky:

Znalost jazyka na úrovni B 1 dle SERR

Osnova přednášek:

učebnice Aula Internacional 3 - Nueva edición, lekce 1 - 6

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Sjednocení úrovně předchozích znalostí účastníků daného kurzu

Prohloubení morfologických,lexikálních a syntaktických vědomostí studovaného jazyka.

Schopnosti:

Využití získaných vědomostí v praktickém ústním i písemném projevu - psaní jednodušších textů,stručné odůvodnění a vysvětlení názorů,umění poradit si s většinou situací, které mohou vzniknout např. při cestování zemí studovaného jazyka, pochopení textů,které se vztahují ke studiu a základně ke studované profesi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Corpas,A.Garmendia,C.Soriano,N.Sans Aula Internacional 3 - Nueva edición, Difusión 2014

[2] učební materiály připravené katedrou jazyků: http://people.fjfi.cvut.cz/vadilbea/spanish.html

Doporučená literatura:

[3] L.Aragonés,R.Palencia, Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, Ediciones SM 2005

[4] J.Carrasco Montero, L.Sole Bernardino, Todas las voces: curso de cultura y civilización B1, Difusión 2010

[5] M.García-Viñó Sánchez, Preparación al diploma de español B1, Edelsa 2010

[6] Jednojazyčné a dvojjazyčné slovníky

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, PC

Poznámka:

kód 04SM1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23070605.html