Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina P3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04NP3 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Miloslava Čechová
Přednášející:
Cvičící:
Miloslava Čechová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je opět složen ze tří základních částí (obecné jazykové situace, gramatické a odborné). Student si osvojuje slovní zásobu důležitou pro řešení různých, ale už ne úplně běžných jazykových situací (problémy s automobilem, reklamace služby nebo zboží, hlášení o nehodě, vyplnění formuláře o úrazu). Na základě odborných textů (často formou referátu) se nadále prohlubuje slovní zásoba zejména z oblasti nejen jaderné energetiky, životního prostředí, počítačové a automobilové techniky. Pracuje se pouze s odbornými texty. Důraz je kladen na samostatný ústní i písemný projev. Pomocí referátu se studenti učí informace získáné čtením složitějšího a obtížnějšího textu zpracovat, utřídit a ve zjednodušené ústní formě s nimi seznámit ostatní. Určitá pozornost je také věnována překladu z jazyka i do jazyka.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu NP2

Osnova přednášek:

Texty:

1. Prezentační dovednosti, 2. Kläranlagen, 3. Energie durch Kernspaltung, 4. Sonnenenergie, 5. Mehrzweckleuchte,

6. Strom ohne Widerstand, 7. Das Laser - ein Messer aus Licht, 8. Wasserstoff - ein neuer Treibstoff, 9. Wärme aus kaltem Wasser

Gramatické okruhy:

1. Rekce sloves, 2. Předložkové vazby substantiv a adjektiv, 3. Slovesné předpony dílem odlučitelné, dílem neodlučitelné

Slovní zásoba:

vychází důsledně z textů

1. Životní prostředí, 2. Jaderná energetika, 3. Alternativní energetické zdroje, 4. Zkratky a zkratková slova, 5. Nové technologie

V souvislostí s přípravou referátů se studenti seznamují s jazykovými prostředky a řečovými dovednostmi typickými pro

prezentaci a hodnocení (např. členění, vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu, zdůraznění, zdůvodnění).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální: rekce sloves, předložkové vazby substantiv a adjektiv, slovesné předpony dílem odlučitelné, dílem neodlučitelné, zkratky a zkratková slova, slovní zásoba z oblasti životního prostředí, jaderné energetiky, alternativních energetických zdrojů, nových technologií.

Schopnosti:

Dovednost aktivního využití uvedených jazykových prostředků v psaném a mluveném projevu: číst s porozuměním, shrnout, interpretovat a přeložit technický text (např. návod na použití), na základě faktických informací sestavit písemný souvislý text, reagovat na názory vyučujícího a spolužáků, vysvětlit a obhájit své stanovisko k dané problematice, sestavit a prezentovat referát, hodnotit výkon spolužáka podle předem zadaných kriterií (jazyková úroveň, formální stránka, obsah ...)

Splnění podmínek pro složení zkoušky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly),

Max Hueber Verlag 2006

Doporučená literatura:

[2] M. Čechová, Němčina pro pokročilé II1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] K. Kunkel-Razum, Die deutsche Rechtschreibung, rozšířené 27. nové vydání, Dudenverlag Berlín 2017

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Pokročilí NP3

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23067905.html