Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ultrazvukové a dopplerovské zobrazovací systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBUDS KZ 2 1P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Funkce a vlasnosti ultrazvukových a dopplerovských zobrazovacích systémů. Zobrazovací režimy, bloková schémata přístroje. Radiofrekvenční signál a Hilbertova transformace. Technické parametry a omezení systémů.

Požadavky:

Studenti musí absolvovat jednotlivá cvičení a realizovat úlohy ve výpočetním prostředí Matlab. Během semestru je povolená jedna omluvená absence. V posledním výukovém týdnu se píše zápočtový test. Test je složen z otázek podle uvedeného seznamu okruhů. Test má 40 otázek a výsledek testu je hodnocen podle ECTS klasifikační stupnice, tj. A-E, 100-50 bodů. Menší počet bodů než 50 znamená stupeň F. V rámci testu je bodování otázek 1 (27x), 3 (1x), 5 (10x) a 10 (2x) bodů, tj. podle obtížnosti. Většina otázek je realizována jako možnost výběru jedné ze tří odpovědí (vždy je jedna odpověď správně) - zejména se jedná o otázky za 1 bod. Ostatní otázky za vyšší počet bodů jsou většinou realizovány jako otázky, kde je třeba vypracovat kompletní odpověď ve formě blokového schématu a nebo výpočtu jednoduchého vztahu apod.

Osnova přednášek:

1. Úvod do ultrazvukových a dopplerovských zobrazovacích systémů, matematický aparát, zpracování signálu.

2. UZV měniče a sondy, piezoelektrický jev.

3. Zobrazovací režimy - A, M(TM), B, C, Q, jejich vlastnosti.

4. Ultrazvukové sondy. Lineární a sektorové - rozlišovací schopnost, druhy a principy fokuzace UZV paprsku.

5. Dopplerův jev a jeho využití v ultrazukové zobrazovací technice.

6. Jednotlivé bloky přístroje a jejich technické parametry.

7. 3D a 4D techniky za použití UZV metod.

Osnova cvičení:

1. Teorie Hilbertovy transformace

2. Detekce obálky signálu - aplikace Hilbertovy transformace.

3. Souřadnicové systémy - kartézské a polární souřadnice.

4. Obrazová rekonstrukce UZV paprsku - zpracování RF dat a jejich zobrazení.

5. Analýza ultrazvukových dat v Matlabu a výpočet jejich parametrů - úhly a vzdálenosti snímání.

6. Rekonstrukce UZV dat - B mód. Převod z polárních do kartézských souřadnic a interpolace dat.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Zuna I., Poušek L. Úvod do zobrazovacích metod. 76 s. ISBN 978-80-01-03779-9.

2. Kremkau, Frederick W. Diagnostic ultrasound: principles and instruments. 521 s. ISBN 9780721631929.

3. Hedrick, Wayne R. Ultrasound physics and instrumentation. 445 s. ISBN 978-0-323-03212-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2247606.html