Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBPIZ KZ 2 2P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování v medicíně, proces měření a jeho hodnocení, uplatnění metod statistického zpracování, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, zpracování přehledu, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na
internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet bude udělen po splnění následujících kritérií:

(1) Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání přednášejícího, a to průběžně po dobu celého semestru ve stanovených termínech vyučujícím.

(2) Odprezentování zadaných samostatných prací studentů před celou skupinou podle instrukcí přednášejícího a ve vyučujícím stanovených termínech.

(3) Plná účast na přednáškách, které vzhledem k charakteru předmětu a pedagogického hlediska obsahují interaktivní i krátké samostatné práce, prezentace, řízené vzdělávací diskuse k presentacím a pracím kolegů a další aktivní formy výuky v průběhu celého semestru.

Pozn.: Splnění bodů (1) až (3) je nutnou podmínkou získání zápočtu, vyžadující proto plnou účast studentů ve výuce, na prezentacích a na diskuzích k nim v průběhu celého semestru! Tento proces interaktivní výuky NELZE nahradit jiným způsobem! Nesplnění podmínek v průběhu semestru ve stanovených termínech včetně nesplnění povinné docházky NELZE dodatečně nahradit jakoukoliv formou!

(4) Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového ověření znalostí. Klasifikace zápočtu bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou testu, který bude mít dvě části: otázky a část odborného textu, se kterým bude student pracovat. Počet otázek je 5 až 15. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které jsou komplexnější a složitější. Hodnocení bude odpovídat procentuální úspěšnosti přesně podle platné klasifikační stupnice. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části klasifikovaného zápočtu ustoupeno. Po absolvování ústní části bude stanovena výsledná známka jako průměr známky z písemného testu a ústního projevu. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek klasifikovaného zápočtu automaticky F a neuplatňuje se předchozí pravidlo o výpočtu průměru. Okruhy k závěrečnému hodnocení: viz osnova přednášek a anotace předmětu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, cíle předmětu. Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

2.Základní charakteristiky a specifika odborného textu. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

3.Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

4.Zásady pro tvorbu odborného textu - specifika českého a anglického odborného jazyka. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

5.Typografie a typografická pravidla - numerická typografie, matematická sazba. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

6.Korektury textů a korekturní značky. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

7.Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech, statistické zpracování a interpretace dat. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

8.Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy. Korektury a korekturní značky. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

9.Prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

10.Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

11.Animální studie - cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu. (Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.)

12.Klinické studie - význam, typy klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie. (Ing. Adéla Strnadová)

13.Jednotlivé fáze a sledování farmaceutických studií. (Ing. Adéla Strnadová)

14.Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správné praxe. (Ing. Adéla Strnadová)

Osnova cvičení:

cvičení nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený výklad metodologie výzkumu a práce s informačními zdroji s důrazem na aplikovatelnost při zpracování tématu diplomové práce a ve zdravotnické praxi.

Studijní materiály:

[1] Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004.

[2] Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004.

[3] Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997.

[4] Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004.

[5] Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na

důkazu. Praha, Grada 2003.

[6] Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[7] Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2245906.html