Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBZPO ZK 2 2P česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo (gar.), Mariia Gorelova
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Obsahem předmětu je problematika zdravotnické legislativy. Základy práva a správního procesu, principy a zásady zdravotnické legislativy. Stěžejní zákony pro biomedicínské inženýrství. Uvedení výrobku na trh a normy s tím spojené. Nákup zdravotnické techniky. Medicínské právo - informovaný souhlas, poučení pacienta, odmítnutí zdravotní péče, ukončení péče o pacienta. Průmyslové vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví.

Požadavky:

Splnění zkouškového testu. Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

Obsah přednášek:

1. Úvod do předmětu, Zákon o zdravotních službách.

2. Zákono technických požadavcích na výrobky. Systém technické normalizace. Normy ve zdravotnictví.

3. Nařízení EU o zdravotnických prostředcích I - Uvedení zdravotnického prostředku na trh.

4. Nařízení EU o zdravotnických prostředcích II - Používání zdravotnických prostředků v praxi.

5. Systémy managementu kvality. Principy managementu podle ISO 9001 a 13485.

6. Atomový zákon, radiační ochrana ve zdravotnictví .

7. Mezinárodní spolupráce a organizace v metrologii, BIPM.

8. Zákon o veřejných zakázkách. Nákup zdravotické techniky.

9. Řízení kvality ve zdravotnictví. Hodnocení kvality a bezpečí zdravotnických služeb. SAK.

10. Ochrana duševního vlastnictví - úvod.

11. Ochrana duševního vlastnictví - patentové rešeršní databáze (vyhledávání)

12. Právní ochrana duševního vlastnictví.

13. Technologická centra, parky, spin-off firmy.

14. Sledování stavu vybraných oblastí techniky. Vzdělávací činnost, PATLIB centra.

Osnova cvičení:

Tento předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi vyplývajících ze současné legislativy týkajících se problematiky zdravotnictví. Důraz je kladen na seznámení studentů s hlavními body a myšlenkami obsaženými v zákonech, nařízeních a normách České republiky a direktivách EU pro oblast zdravotnictví. Student je dále seznámen s problematikou ochrany průmyslového vlastnictví: smyslem, základními principy, strukturou a působností orgánů. Student by měl mít po absolvování předmětu ucelený přehled v problematice zdravotnické legislativy a ochrany průmyslového vlastnictví.

Studijní materiály:

Základní literatura:

1. JAKL, L.: Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, ÚPV 2004

2. PIČMAN, D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy, ÚPV 2008

3. JAKL, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České

republice, ÚPV 2003

4. KOPECKÁ, S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví, ÚPV 2002

5. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění

6. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (s účinky od 1.4.2004)

Doporučená literatura:

1.Internetové zdroje: http://www.upv.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2209106.html