Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Marketing zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBMKZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Základní pojmy marketingu; specifika zdravotnického trhu. Postavení marketingu ve zdravotnictví, tři pozice marketingu marketing zdravotnických služeb, marketing zdravotnické techniky a marketing nákupu ve zdravotnickém zařízení. Důraz je kladen na koncepci produktu/služby, jeho kvality jako nejdůležitějšího faktoru konkurenceschopnosti a základních znalostí exportních a importních aktivit se zaměřením na specifika marketingu a obchodu se zdravotnickou technikou. Součástí předmětu je prezentace praktických příkladů z firem zabývajících zdravotnickou technikou v ČR a cvičení na konkrétních situacích. Analýza: vnitřní analýza, analýza vnějšího prostředí, analýza konkurence na trhu se zdravotnickou technikou. Specifika marketingu služeb. Jak přistupovat k marketingovému mixu ve zdravotnictví. Cena: stanovení ceny, struktura ceny. Komunikační mix ve zdravotnictví. Předmět vychází z obecné teorie marketingu, popisuje jednotlivé prvky marketingového mixu, rozebírá marketingové strategie a aplikuje je na podmínky poskytování zdravotnických služeb. V každé ze třech rozebíraných pozic se studenti seznamují s praktickými postupy využití marketingu.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu jsou následující:

1.Aktivní účast na seminářích (maximálně 2 absence)

2.Povinná účast na přednáškách s externími vyučujícími (info předem)

Podmínky zkoušky

Celkem má student možnost získat max 100 bodů, přičemž:

- 30 bodů lze získat z aktivit na seminářích

a

- 70 bodů lze získat ze souhrnného testu ve 14 týdnu semestru

Celková známka je udělena dle platné stupnice ECTS

Osnova přednášek:

1. Marketing produktu vs. marketing služeb - možnosti marketingu ve zdravotnictví, principy tržního mechanismu ve zdravotnictví, poptávka a nabídka zdravotnických služeb, marketingové koncepce

2. Strategický marketing - tržní matrix, SWOT, trendová analýza, KFS, Benchmarking, Hodnocení konkurentů

3. Marketingový informační systém, Marketingový mix ve zdravotnictví - Produkt

- specifika marketingového mixu ve zdravotnictví, produkt jako hodnota pro klienta, životní cyklus výrobku,

4. Marketingový mix ve zdravotnictví - Místo, Cena

- poskytování služby, řízení nákladů a jeho hodnoty cena jako náklady klienta, specifika cenové koncepce ve zdravotnictví, současné problémy cenotvorby zdravotnických prostředků

5. Segmentace zákazníků

- přístupy v tržní segmentaci (behaviorální, AIO, psychografické proměnné)

6. Marketingový mix ve zdravotnictví - Propagace

- reklama, PR, přímý marketing, tisková zpráva, zájmové skupiny

7. Provádění marketingových analýz

- BCG matice, TOWS, další marketingové strategie

8. Public Relations

- Veřejné mínění, Publicita, Corporate Identity, CSR, Image, Zainteresované strany

9. Marketingový výzkum

-kvalitativní a kvantitativní výzkumné techniky,

10. Online marketing

- internetová optimalizace, bannery, google analytics, požadavky na web, PPC, affiliate mkt

11. Positioning - značková politika

-positioning - strategie, přístup USP, ESP,

-značka, rozvoj značky

12.Marketing zdravotnických prostředků

- strategie a marketingové nástroje výrobců zdravotnické techniky, regulace trhu, příprava produktů pro uvedení na trh, klíčové faktory úspěšnosti zdravotnických prostředků na trhu,

principy distribuce a cen na trhu zdravotnictví, cenotvorba zdravotnických prostředků

13. Marketingový plán

14. Nové formy marketingu

Osnova cvičení:

1. seminář - Organizace cvičení, SWOT analýza, hodnocení konkurentů

- úvod, systém hodnocení

- seznámení s bodovým systémem

- diskuse na téma: „marketing ve veřejném zdravotnictví“

- produktový MKT vs služby

- zpracování SWOT analýzy na konkrétní produkt ve zdravotnictví - případová studie

3. seminář - Marketingový mix - produkt, místo, cena

- Značková politika, analýza silných a slabých stránek, pozitivní a negativní příklady ve zdravotnictví

- Faktory ovlivňující cenu služby/produktu

- Distribuční cesty - případová studie Tena Man

3. seminář - Tržní segmentace, Marketingový mix - propagace

- Princip STP

- AIO

- Segmentační techniky, positioning

- PR, reklama

- Stakeholders management - případová studie Tena Man

4. seminář - Marketingový mix - propagace

- Tisková zpráva - Případová studie - dobrá a špatná tisková zpráva

- Případová studie BCG

5. seminář - Stakeholders management

- analýza zainteresovaných stran - případová studie

6. seminář - Online MKT

- analýza nástrojů online marketingu vybraného ZZ- případová studie

- nové formy marketingu (guerilla, buzz marketing, viral)

7. seminář - opakování základních pojmů, ekonomické souvislosti s marketingem

- Výroční zpráva jako marketingový nástroj

Cíle studia:

Cílem predmetu je seznámit studenty se základy marketingu zdravotnického zarízení a zdravotnické techniky a jeho jednotlivymi disciplínami. Duraz je kladen na koncepci produktu, jeho kvality jako nejdulezitejsího faktoru konkurenceschopnosti. Predmet vychází z obecné teorie marketingu, popisuje jednotlivé prvky marketingového mixu, rozebírá marketingové strategie a aplikuje je na podmínky poskytování sluzeb. V cásti cvicení si studenti vyzkousí tymovou práci, která je vzdy smerována prímo k poskytovatelum zdravotní nebo sociální péce nebo do prostredí firem podnikajících ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

[1] KOTLER, P.: Marketing management. 10. rozsírené vydání. Grada Publishing, Praha 2001. ISBN: 80-247-0016-6

[2] VASTIKOVA, M.: Marketing sluzeb efektivne a moderne; Grada Publishing, Praha 2008.

[3] EXNER,L.; RAITER, T.; STEJSKALOVA, D.: Strategicky marketing zdravotnickych zarízení; Professional Publishing; Praha, 2005.

[4] KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada, 2003. ISBN: 80-247-0513-3

[5] KAMRAN, K.: Proč už neplatí tradiční marketing, Brno: Computer Press 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2208106.html