Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBKBV Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s biochemií lidského organismu, s důležitými metabolickými a regulačními drahami a s poruchami těchto dějů. Důraz se klade na možnosti diagnostiky těchto poruch a postupy laboratorních vyšetření. Studentům bude přiblížena činnost klinické laboratoře a v rámci laboratorních cvičení si osvojí principy laboratorních vyšetření.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu: Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené. Student musí chodit včas, se všemi pomůckami a řádně připraven. Absolvování vstupních testů ke cvičením vždy alespoň na 60 %.

Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně tři cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení v dostatečné kvalitě.

Průběh a hodnocení zkoušky: Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah všech přednášek i cvičení. K testu si student může přinést bonusové nebo záporné body podle své přípravy na cvičení. Celkové hodnocení testu odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li test hodnocen za F, je i celá zkouška hodnocena za F. Po úspěšném absolvování písemného testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň.

Osnova přednášek:

1. Úvod do klinické biochemie, preanalytické vlivy na vyšetření a vlastnosti analytické metody

2. Složení organismu, hlavní stanovované analyty a vhodné diagnostické metody

3. Principy metabolismu a integrace organismu

4. Metabolismus sacharidů a diagnostika jeho poruch

5. Metabolismus lipidů a diagnostika jeho poruch

6. Metabolismus dusíkatých látek (aminokyselin, purinů, nukleotidů) a diagnostika jeho poruch

7. Krev, bílkoviny krevní plazmy, diagnostika zánětu a kardiovaskulárních chorob

8. Enzymy a stanovení jejich aktivity, imunitní systém

9. Hormony a neurotransmitery, jejich stanovení, laboratorní vyšetření v těhotenství

10. Klinická biochemie vnitřního prostředí - hospodaření s vodou a ionty, acidobazická rovnováha, krevní plyny

11. Výživa a trávení, biochemická diagnostika v gastroenterologii

12. Biochemie jater, klinické vyšetřovací metody v hepatologii

13. Funkce ledvin a močových cest a diagnostika jejich onemocnění, vyšetření moči

14. Toxikologická vyšetření, vyšetření lékových hladin, nádory a nádorové markery

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři

2. Preanalytické vlivy a příprava roztoků (vyhledávání informací, výpočty + lab.)

3. Vlastnosti složek organismu a principy diagnostických metod (opakování)

4. Základní principy a souvislosti metabolismu (opakování)

5. Vlastnosti a stanovení sacharidů v klinické laboratoři (lab.)

6. Vlastnosti cholesterolu, fosfolipidů, žlučových kyselin a lipoproteinové částice (lab.)

7. TLC aminokyselin a vlastnosti dusíkatých odpadních produktů (lab.)

8. Stanovení bílkovin v plazmě a agarosová elektroforéza (lab.)

9. Trávicí enzymy, stanovení enzymové aktivity laktátdehydrogenasy (lab.)

10. Imunochemické stanovení hormonů

11. Acidobazická rovnováha - stanovení titračních křivek (lab.)

12. Vlastnosti a stanovení vitaminů (lab.)

13. Jednotlivé funkce jater a jejich choroby (opak.)

14. Biochemické vyšetření moči (lab.)

Cíle studia:

Cílem studia je porozumět správným postupům laboratorní diagnostiky, pochopit základní principy lidského metabolismu, jeho regulaci a integraci, a dozvědět se, jak a proč se projevují poruchy těchto dějů. S principy laboratorních vyšetření budou studenti seznámeni v rámci laboratorních cvičení. Dalším cílem studia je naučit se pracovat s vědeckou literaturou a prezentovat nastudované vědomosti ostatním studentům formou krátké prezentace.

Studijní materiály:

Základní studijní literatura:

[1] Racek, J., a kol.: Klinická biochemie. Galén. Praha 2006.

[2] Schneiderka, P. a kol.: Stanovení analytů v medicíně. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002.

[3] Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005.

[4] Bubnová, E., Buděšínská, A., Kleibl, Z., Stříbrná, J., Zikán, M.: Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005.

[5] Klouda, P.: Základy biochemie. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2005.

[6] Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2207806.html