Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBPIZ KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje. Výzkumné projkety. Grantové přihlášky a grantový proces. Základní charakteristiky a specifika odborného textu. Obsah jednotlivých sekcí. Publikační zvyklosti. Publikační etika. Citace pramenů. Informační zdroje. Typografická pravidla, matematická sazba.Korektury textů. Zásady pro tvorbu prezentací. Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat.

Požadavky:

Podmínky pro absolvování předmětu:

(1) Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání vyučujících, a to průběžně po dobu celého semestru ve stanovených termínech a v požadované kvalitě.

(2) Odprezentování zadaných samostatných prací studentů před celou skupinou podle instrukcí vyučujících, ve stanovených termínech a v požadované kvalitě.

(3) Aktivní účast ve výuce včetně např. řízených diskusí k presentacím a pracím kolegů. Omluvená neúčast maximálně na 3 cvičeních.

(4) Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového písemného ověření znalostí, které může obsahovat jak testové nebo otevřené otázky, tak i část odborného textu, se kterým bude student pracovat. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které jsou komplexnější a složitější.

Hodnocení: Včasné odevzdání všech úkolů v požadované kvalitě: 50 %. Zápočtový test z látky přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia: 50 %.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, cíle předmětu. Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje.

2. Základní charakteristiky a specifika odborného textu.

3. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Obsah jednotlivých sekcí. Publikační zvyklosti.

4. Požadavky na kvalifikační práce a jejich strukturu.

5. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Obsah jednotlivých sekcí. Publikační zvyklosti.

6. Citace pramenů, nejčastěji používané citační styly.

7. Zásady pro tvorbu odborného textu - specifika českého a anglického odborného jazyka.

8. Typografie a typografická pravidla, numerická typografie, matematická sazba.

9. Korektury textů a korekturní značky. Publikační proces.

10. Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy.

11. Prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady.

12. Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Znízornění výstupů statistické analýzy v grafech. Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.

13. Publikační etika. Etika výzkumných studií.

14. Výzkumné projekty. Grantové přihlášky a grantový proces.

Osnova cvičení:

Cvičení budou zaměřena na praktický nácvik tvorby výstupů inženýrské činnosti a výzkumu. V rámci cvičení si studenti mj. připraví a navzájem zhodnotí rešerši, vývojový diagram, tabulku a graf.

Témata cvičení: struktura odborné publikace; informační zdroje; citace pramenů; schémata a diagramy; tabulky, grafy,znázornění výstupů statistické analýzy v grafech; typografie.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty zásady používané v biomedicínském výzkumu a zásady publikační činnosti. Předmět má studenty naučit efektivně pracovat s informačními zdroji a vytvářet publikace, které splňují požadavky na formální správnost, obvyklou strukturu, typografická pravidla a jazykovou správnost. Dalším cílem je seznámit studenty s výzkumnými projekty, granty a grantovým procesem v ČR i v zahraničí na úrovni EU.

Studijní materiály:

1. Zeiger M. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: Mcgraw-Hill; 2000.

2. Gustavii B. How to write and illustrate a scientific paper. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.

3. Day R, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2012.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2207306.html