Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody vědecké práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D26MVP ZK 2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Molnár
Přednášející:
Zdeněk Molnár
Cvičící:
Zdeněk Molnár
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

•Co je disertace, její struktura a náležitosti,

•Věda, základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce

•Znalosti a spirála znalostí SECI ve vědecké práci

•Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj, metody empirické a logické

•Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus

•Výzkumné otázky a hypotézy

•Kvantitativní a kvalitativní výzkum, metodologická triangulace

•Modelování a kategorizace, modelová zkreslení, ověření modelu

•Reliabilita a validita výzkumu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy. Budou schopni zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů s respektováním principů udržitelnosti. V důsledku aplikace pokročilých metod vědecké práce, multidisciplinární a mezinárodní kooperace a nových trendů v informatice a statistice budou schopni formulovat relevantní a validní závěry své disertace.

Požadavky:

Absolvování Kurzu pro doktorandy, který pořádaná Ústřední knihovna ČVUT

Osnova přednášek:

. Etika vědecké práce

. Věda, vědci, kritické myšlení

. Metody a postupy vědecké práce

. Mentální modelování a řízení vědeckých projektů

. Systémové myšlení a modelování

. Techniky sběru dat a jejich statistické zpracování

. Presentace záměrů disertace

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit doktorandy s postupy a nástroji vědecké práce. Výchozí omezující předpoklady disertační práce. Definice problému, a zdůvodnění cílů a účelu disertační práce. Formulace výzkumných otázek a k nim příslušných hypotéz. Volba kvantitativních a kvalitativních metod, kterými bude disertační práce řešena. Etika vědecké práce. Verifikace výsledků vědecké práce včetně prokázání její reliability a validity

Studijní materiály:

Povinná

Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005

Molnár Z. a kol: Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting , 2012

Pavlica K.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu organizací. Ekopress, 2000

Doporučená

Bryan A, Bell E.: Business Research Methods. Fourth Edition, Oxford University Press, 2015

Hindls R., Hronová S.: Analýza dat v manažerském rozhodování, GRADA Publishing, 1999

Sauders M. a kol.: Research Methods for Business Students. Fifth Edition. Prentice Hall. 2009

Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury. ORAC, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2202906.html