Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBPSL KZ 2 1P+1S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tato disciplína ve formě přednáška - cvičení seznamuje studenty se základy psychologie poskytuje jim elementární komunikativní průpravu, orientovanou na profesní komunikaci. Těžiště výuky spočívá ve zlepšení sociálních dovedností, prohloubení sebepoznání, uvědomění si odezvy vlastního působení na druhé lidi. Studenti mají zvládnout elementární teorii profesionální komunikace a především si osvojit základní komunikativní dovednosti, které budou prohlubovány v rámci odborných praxí.

Požadavky:

Na konci semestru je vypsán termín pro zápočtový test a skupinovou prezentaci.

Osnova přednášek:

1. Vývoj, metodologie a metody psychologie. Moderní psychologie, její koncepce a teorie. Psychická činnost, psychické procesy a jejich poruchy. Psychické stavy.

2. Psychologický výklad osobnosti. Vlastnosti osobnosti. Výkonová charakteristika a motivace. Životní cíle, jistoty a hodnoty.

3. Sociální psychologie: základní pojmy. Sociální interakce, sociální postoje a role, sociální percepce.

4. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace. Rétorika - základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

5. Marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace. Public relations. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita a propagace. Význam a druhy reklamy, reklamní kodex, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy.

6. Psychická zátěž a její důsledky, nezdolnost osobnosti. Náročné životní situace, maladaptivní reakce, duševní hygiena.

7. Rodina a funkce rodiny. Pracovní skupina a její vliv na spokojenost pracovníka. Syndrom vyhoření.

Osnova cvičení:

1. Psychoterapie jako jedna z metod léčby. Transakční analýza - jak si lidé hrají. Humanistická psychologie.

2. Podněcování kreativity, dominance, submise, zkouška pozornosti, myšlení, prostorová orientace. Motivace jedince,přání, očekávání, žebříček hodnot.

3. Pojetí mužské a ženské role. Působení na druhé lidi.

4. Základy neuropsychologie. Mozek a jeho funkce.

5. Rozhovor, typy rozhovorů, otázky v rozhovoru. Vedení rozhovoru s nemocným /s handicapovaným klientem.

6. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Hodnocení účinnosti reklamy.

7. Konflikty a jejich řešení. Prevence syndromu vyhoření, relaxace. Balintovské skupiny.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat základy psychologie jako nástroje pro trénink a soustředění se na základní praktické dovednosti z oblasti komunikace a prezentace. Velmi důležitou snahou je pak nácvik základních komunikačních dovedností se zdravotnickýcm personálem, pacienty a dalšími.

Studijní materiály:

[1] Rodryčová, D. Jak prezentovat firmu. Praha: Grada, 2002.

[2] Říčan, P.: Psychologie, Portál 2005

[3] Hayesová, N., Štěpaníková, I. Základy sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2000.

[4] Beran,J.: Základy komunikace s nemocným, Karolinum, 2000.

[5] De Vito,J.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001.

[6] Peltová, N.: Umění komunikace. Praha: Advent-Orion, 2001.

[7]Vybíral,Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000

[8] Venglářová, M., Mahrová,G.: Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2182506.html