Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pacientské a přístrojové simulátory a testery

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBPPS KZ 2 1P+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V průběhu předmětu pak bude pozornost věnována dvěma velkým skupinám a to pacientským simulátorům a přístrojovým testerům. Možnosti použití těchto dvou skupin v klinické praxi bude také součástí témat. Jako nezbytná součást výuky budou zařazena laboratorní cvičení na pracovišti simulovaného pracoviště JIP, kde jsou realizovány veškeré ukázky s oběma skupinami přístrojů. Předmět má bezprostřední vztah k budoucímu uplatnění v praxi. Je kladen velký důraz na zvládnutí interdisciplinární výuky (zejména propojení fyziologie a technických principů). Vzhledem k organizaci výuky jako 2 hodinové bloky 1x za 14 dnů je níže uvedeno pouze 7 témat přednášek (týká se i organizace cvičení, popř. bude realizována bloková výuka z důvodu časové náročnosti experimentů a také omezeným možnostem z hlediska počtu studentů).

Požadavky:

Vzhledem k blokové výuce cvičení je nutná a povinná účast na všech cvičeních. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, tj. bude tvořen dvěma testy (každý test po 10 otázkách po 1 bodu s třemi možnostmi odpovědí, vždy je pouze jedna správná) s daným počtem bodů. Výsledné hodnocení bude průměrem součtu bodů za oba testy a musí to být hodnota vyšší, nebo rovná 50 % celkového počtu bodů z obou testů.

Osnova přednášek:

1. Pacientské a přístrojové simulátory a testery (definice, typy, příklady, parametry, ilustrace použití v klinické praxi)

2. Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory (elektromechanické a další analogie) - inovovaná přednáška v rámci IP 2017

3. Detailní popis a realizace vybraného modelu dílčího subsystému (model KVS, SW) - inovovaná přednáška v rámci IP 2017

4. Návrh a realizace dílčích bloků pacientských a přístrojových simulátorů (obvodová schémata) - inovovaná přednáška v rámci IP 2017

5. Příklady obvodových realizací simulátorů a testerů (EKG, EMG, EEG, SpO2, NIBP) - inovovaná přednáška v rámci IP 2017

6. Prostředí, tvorba scénáře a dalších souvisejících procedur při ovládání manekýna (příklady), základní pojmy a zásady z anesteziologie

7. Ostatní druhy simulátorů a fantomů. Možnosti využití v klinické praxi (příklady, souvislosti s legislativou)

Osnova cvičení:

Blok 1 (3h)

Úvod do simulací, seznámení se simulátory METI (CAE Healthcare) a laboratoří simulované jednotky intenzivní péče, rozvody plynů, elektrické napájení a zálohování. Demonstrace vzájemných propojení vnitřních systémů simulátoru. Rekapitulace měřených parametrů - návaznost na fyziologii. Praktická demonstrace - vliv uživatelem nastavitelných funkcí na stav pacienta. Propojení simulátoru s další zdravotnickou technikou - demonstrace činnosti monitoru vitálních funkcí, defibrilátoru, plicního ventilátoru, návaznosti na základy anesteziologie a resuscitace, souvislosti s farmakologií - inovované cvičení v rámci IP 2017

Blok 2 (3h)

Simulátory EKG, EEG. Testery defibrilátorů, testery elektrické bezpečnosti. Simulátory plic, propojení s umělou plicní ventilací. TEST 1. - inovované cvičení v rámci IP 2017

Blok 3 (3h)

Realizace zavedeného scénáře simulace, testování scénáře, vytváření nových scénářů (srdeční selhání), TEST 2. - inovované cvičení v rámci IP 2017

Blok 4 (3h)

Komplexní úloha na s využitím pacientského simulátoru, možnosti a důsledky po podání farmak, využití systému METIVision pro záznam a hodnocení, využití uložených parametrů pro offline zpracování - inovované cvičení v rámci IP 2017

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní vědomosti o existenci a principech tzv. přístrojových a pacientských simulátorů a testerů, které se zcela běžně používají v klinické praxi a dále též o možnostech v souvislosti s provozem zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J., Chaloupka, J., Maršálek, P.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 3. Simulátory

fyziologických funkcí a bezpečnost pacienta. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2008.(povinné)

[2] Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. 6. Vyd. Praha: Grada, 2004. 448 s.(doporučené)

[3] Silbernagl, S., Lang, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001. 392 s.(doporučené)

[4] Kittnar, O., Mlček, M. Atlas fyziologických regulací. Praha: Grada, 2009. 320 s.(doporučené)

[5] Holčík, J.: Modelování a simulace biologických systémů. Skriptum ČVUT. Praha: ČVUT, 2006.(doporučené)

[6] Potůček, J.: Metodologie modelování biologických systémů. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. (doporučené)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2182306.html