Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ochrana před účinky ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBOIZ KZ 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Veselský
Cvičící:
Tomáš Veselský
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ioni-zujícím zářením a dozimetrie jak obecně, ale i na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami.

Požadavky:

Účast na přednáškách 80 % (namátková kontrola přednášejícím). Absence je možné omluvit pouze po dohodě s vyučujícím, který určí způsob náhrady.

Prokázání získaných znalostí E-learningovým kurzem

Osnova přednášek:

Úvod do radiační fyziky. Historie vesmíru, původ elementárních částic, unitární teorie pole, základní interakce, základní částice, bosony a fermiony, leptony, kvarky, hadrony, ionizující a neionizující záření.

Stavba atomu. Kvantový mechanický model, excitace atomu, vazby molekul, jaderné síly, základní modely jádra, hmotnost jádra, stabilita atomových jader, va-zebná energie. Periodická soustava prvku.

Původ ionizujícího záření. Radioaktivita, příčiny radioaktivity, přeměna beta minus, pozitronová přeměna, elektronový záchyt, přeměna alfa, samovolné štěpení, přeměna gama a vnitřní konverze, popis radioaktivní přeměny, jaderné reakce.

Druhy a vlastnosti ionizujícího záření. Záření alfa, záření beta, záření elektro-magnetické, záření gama, RTG záření, anihilační záření, neutronové záření

Zdroje ionizujícího záření. Kosmické záření a kosmogenní radionuklidy, pří-rodní radionuklidy v zemské kůře, umělé zdroje radioaktivity, urychlovače, RTG pří-stroje, jaderný reaktor, výroba a využití radionuklidu.

Interakce ionizujícího záření s hmotou. Záření gama, Comptonův jev, fotoelek-trický jev, tvorba páru, nabité částice, těžké nabité částice, elektrony, záření neutro-nové, pružný rozptyl neutronu na jádrech, nepružný rozptyl, jaderné reakce neutronu.

Dozimetrie ionizujícího záření. Soustava dozimetrických veličin a jednotek, veličiny a jednotky charakterizující zdroje ionizujícího záření, pole záření v látkovém prostředí, působení ionizujícího záření na látku, rozložení energie ionizujícího záření v látce, veličiny a jednotky používané v ochraně před ionizujícím zářením.

Principy detekce ionizujícího záření. Detekce založená na primárních účincích - detekce založená na ionizaci v plynné fázi, v pevné fázi, na excitaci v pevné a kapalné fázi, na jaderných reakcích. Detekce založená na sekundárních účincích - fotografické metody detekce, chemické metody detekce, kalorimetrické metody detekce, dozimetrie pevnou fází, bublinkové a mlžné komory, osobní dozimetry.

Biologické účinky ionizujícího záření. Základní mechanizmus biologického účinku ionizujícího záření, stochastické a nestochastické účinky, Radiosenzitivita a radiorezistence.

Základy ochrany před ionizujícím zářením. Principy a cíle radiační ochrany, ochrana před vnějším IZ, ochrana časem, vzdáleností, stíněním, ochrana před vnitřní kontaminací.

Systém limitování dávek.

Využití ionizujícího záření. Radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, průmyslové využití ionizujícího záření datování pomocí radioaktivity, ozařování potravin, sterilizace, aktivační analýza.

Monitorování pracovišť, Osobní monitorování, Monitorování výpustí a okolí pracoviště, Havarijní monitorování

Ionizující záření v životním prostředí. Radiační zátěž člověka z přírodních a umělých zdrojů, radiační nehody.

Ionizující záření a legislativa České republiky. Zákon č. 18/1997 Sb. - Atomový zákon, SÚJB, Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.

Osnova cvičení:

17PBBOIZ, 17BBOIZ

1. týden 26.2.2015 výuka odpadá - nahrazuje se 28.5.2015

3. týden 12.3.2015 Úvod do radiační fyziky, Stavba atomu, Původ ionizujícího záření,

5. týden 26.3.2015 Druhy a vlastnosti ionizujícího záření, Zdroje ionizujícího záření.

7. týden 9.4.2015 Interakce ionizujícího záření s hmotou. Dozimetrie ionizujícího záření. Principy detekce ionizujícího záření.

9. týden 23.4.2015 Biologické účinky ionizujícího záření. Základy ochrany před ionizujícím zářením.

11. týden 7.5.2015 Využití ionizujícího záření. Monitorování pracovišť

13. týden 21.5.2015 Ionizující záření v životním prostředí. Ionizující záření a legislativa

14. týden 28.5.2015 Klasifikovaný zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-05-8

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-06-5

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-00-3

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-01-0

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2013, 2. redukované vydání

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-10-2

Online http://www.frpo.eu/

Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 1986,

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN
Veselský T.
15:00–16:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2180706.html