Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Návrh a management projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBNMP KZ 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci přednášek se studenti seznámí s tématy jako Projektový management (PM) podle IPMA. Proces certifikace NCS. Projekt, program, portfolio. Fáze a životní cyklus projektu. Vznik projektu. Vypracují studii proveditelnosti (samostatná práce – 3h). Zahájení projektu. Vypracují identifikační listinu projektu, logický rámec (samostatná práce – 3h). Úvod do plánování projektu a Plánování projektu. Vypracují harmonogram (samostatná práce – 4h). Rizika. Zpracují rizikovou analýzu (samostatná práce – 4h). Realizace projektu. Vypracují report o projektu (samostatná práce – 3h). Behaviorální kompetence v PM. Ukončení projektu a vyhodnocení.

V rámci cvičení si studenti osvojí následující pojmy a témata a vypracují relevantní výstupy. Týmová práce. Studie proveditelnosti. Identifikační listina, logický rámec. WBS (Work Breakdown Structure - Hiearchická struktura prací či činností). Harmonogram. Riziková analýza. Realizace projektu. Závěrečný test.

V rámci uvedeného předmětu mají studenti možnost získat tzv. národní certifikaci studentů pro oblast projektového managementu a to na základě udělené akreditace IPMA.

Požadavky:

Standardně se jedná o předmět s rozsahem kontaktní výuky 1 hodina přednášek týdně a 1 hodina cvičení týdně (viz označení 1+1). Při délce výukové části semestru na ČVUT FBMI 14 týdnů, to znamená, že se jedná o 14 týdnů s přednáškou 1 hodina a cvičením 1 hodina. To vyjadřuje popis 1+1 po dobu 14 týdnů, anebo celkový rozsah 14 h. přednášek + 14 h. cvičení (viz označení 14+14). Celkem se tedy jedná o 28 hodin kontaktní výuky za celý semestr, tj. za 14 týdnů přednášek a cvičení dohromady. Nicméně vzhledem k logistice a lepšímu využití času se výuka ve 14 týdenním semestru realizuje jako 7 týdnů přednášek po 2 hodinách a 7 týdnů cvičení po 2 hodinách, které navazují na přednášky. Tato organizace výuky se již po několik let osvědčila a jeví se jako velmi vhodná. Jedna výuková hodina trvá fyzicky 50 minut. Zápočtový test a test certifikace NCS (národní certifikace studentů) se píše v zápočtovém týdnu mimo výukový týden. Pokud je uváděna zmínka o 22 hodinách samostatné práce, tak se jedná o čas, který není kontaktní výukou, ale studenti tento čas věnují předmětu mimo fakultu a je to počet hodin navíc oproti rozsahu 28 hodin výše.

Národní certifikace studentů může studentům pomoci v nastartování kariéry s národním certifikátem, platným 5 let.

Certifikační proces ověřuje, že:

•Je student schopen pracovat v podmínkách projektového řízení s ohledem na obor vzdělání

•Student zná základní nástroje, techniky a procesy projektového řízení podle Národního standardu kompetencí projektového řízení a umí je uplatnit ve všech fázích životního cyklu projektu

Pro získání certifikátu IPMA Level NCS (Národní certifikace studentů) musí student splnit zkoušku předmětu na min. 80% a předložit závěrečnou zprávu s hodnocením nejhůře C (velmi dobře)

Podmínky zápočtu bez certifiktátu NCS: docházka min. 70% na cvičeních, obhájení práce, zvládnutí závěrečného testu

Hodnocení: obhájení odevzdané práce, zvládnutí závěrečného testu.

Vyhodnocení známky: 40% závěrečná práce, 60% z testu,

celkové hodnocení předmětu dle klasifikační stupnice ECTS

Osnova přednášek:

1. Projektový management (PM) podle IPMA. Proces certifikace NCS (národní certifikace studentů). Projekt, program, portfolio. Fáze a životní cyklus projektu.

Obsah: Úvod do projektového řízení, možnosti certifikace, definice pojmů projekt, program portfolio, životní cyklus projektu, cíl a přínos projektu, trojimperativ, posouzení úspěšnosti projektu

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-zná procesy pro získání certifikace NCS

-zná základní pojmy projekt, program , portfolio

-seznámí se s životním cyklem projektu a základními pojmy

-pozná metody posouzení úspěšnosti projektu a jeho úspěšné řízení

-je obeznámen jak se chovat spolehlivě

-ví co je to etický kodex PM

Výstupem je možnost rozhodnutí o případném získání certifikace jako nadstavba vyučovaného předmětu.

2. Vznik projektu

Obsah: Jak projekt vzniká, definice a vysvětlení pojmů Námět projektu, Studie příležitostí, Studie proveditelnosti (účel, obsah, zpracování), SMART cíl, zainteresované strany. Studie proveditelnosti (samostatná práce – 3h)

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Chápe pojmy, studie příležitostí, studie proveditelnosti,

-rozumí a respektuje rozhodování v projektovém řízení,

-zná pojmy vlastník, investor, zákazník projektu, trvalá organizace

Výstupem je studie proveditelnosti.

3a Zahájení projektu

Obsah: Jak probíhá zahájení projektu, postupy, definice pojmů. Identifikační listina projektu, logický rámec (samostatná práce – 3h)

3b Úvod do plánování projektu

Obsah: Návrh struktur projektu, zainteresované strany WBS - hiearchická struktura prací či činností (samostatná práce – 3h)

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Je schopen sestavit identifikační listinu projektu

-Je schopen sestavit logický rámec projektu

-Ví jak zahájit projekt

Výstupem je identifikační listina vlastního zvoleného projektu a logický rámec

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-používá obecné zásady a pravidla WBS

-chápe pojem OBS - organizace projektu

Výstupem je WBS vlastního zvoleného projektu

4. Plánování projektu

Obsah: Plánování času, zdrojů, nákladů, rozpočtu, změn, obstarávání a smluvní vztahy, personální management. Harmonogram (samostatná práce – 4h)

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Zná postupy časového plánování projektu

-Ví jak plánovat zdroje

-Ví jak plánovat náklady a rozpočet

-Zná postupy jak plánovat řízení změn

-Zná náležitosti smluv

Výstupem je harmonogram vlastního projektu

5. Rizika

Obsah: Riziková analýza a řízení rizik, metody na vypracování rizikové analýzy. Zpracování rizikové analýzy (samostatná práce – 4h)

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Ví jak pracovat s riziky

-Zná postupy pro analýzu rizik

-Ví jaké dopady rizika mohou mít

Výstupem je zpracovaná riziková analýza vybraného projektu

6a Realizace projektu

Obsah: Reportování o stavu projektu, vyhodnocení aktuálního stavu projektu. informace a dokumentace, komunikace. Report o projektu (samostatná práce – 3h)

6b. Behaviorální kompetence v PM

Obsah: Vedení a motivování lidí, postupy vyjednávání a diskuse

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Zná postupy reportování o projektu

-Orientuje se v práci s informacemi a dokumentací k projektu

-Zná postupy

Výstupem je report o průběhu vybraného projektu

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Zná různé techniky vedení a motivace

-Orientuje se ve formách vedení diskuse a vyjednávání

7. Ukončení projektu a vyhodnocení

Obsah: Ukončení projektu, závěrečná zpráva (samostatná práce – 2h)

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Ví jak zakončit projekt

-Zná postupy akceptace výsledků

-Ví jak sepsat závěrečnou zprávu

-Je seznámen s postupy závěrečného vyhodnocení

Výstupem je závěrečná zpráva vybraného projektu

Osnova cvičení:

1. Týmová práce

Obsah: Test osobnosti, tvorba týmů a určování rolí v týmu, kompetence. Řešení témat zadaných projektů na reálných akcích probíhajících ve FN v Motole

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-použije vhodně test osobnosti,

-je schopen vytvořit tým a určí role v týmu,

-umí přiřadit kompetence v týmu,

-vytvoří projekt/dílčí projekt pro řešení reálné akce

-orientuje se v personálním managementu

Výstupem je sestavení projektového týmu pro vybraný projekt

2. Studie proveditelnosti

Obsah: Tvorba studie proveditelnosti pro zadaný projekt z předchozího cvičení, pojem zainteresovaná strana (stakeholder) a ukázky z praxe

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Vytvoří návrh studie proveditelnosti pro daný projekt

-Analýza SWOT

-respektuje a rozumí pozici zainteresované strany v daném projektu

-Je seznámen s technologiemi a systémy v projektu

Výstupem je studie proveditelnosti vybraného projektu.

3. Identifikační listina, logický rámec

Obsah: Tvorba logického rámce, komunikační plán a tvorba analýzy zainteresovaných stran, WBS (Work Breakdown Structure - Hiearchická struktura prací či činností)

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Vytvoří návrh logického rámce

-Umí vytvořit komunikační plán,

-Vytvoří analýzu zainteresovaných stran

Výstupem je identifikační listina projektu, logický rámec vlastního projektu (dokončení v rámci samostatné práce viz. přednáška)

4. WBS

Obsah: Praktické ukázky tvorby WBS

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Umí vytvořit WBS

Výstupem je WBS vlastního projektu (dokončení v rámci samostatné práce viz. přednáška)

5. Harmonogram

Obsah: Tvorba časového harmonogramu a ekonomické zhodnocení, změnový management projektu

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-vytvoří časový harmonogram,

-použije změnový management projektu,

Výstupem je harmonogram (dokončení v rámci samostatné práce viz. přednáška)

6. Riziková analýza

Obsah: Tvorba rizikové analýzy

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-vytvoří návrh rizikové analýzy

Výstupem je riziková analýza (dokončení v rámci samostatné práce viz. přednáška)

7. Realizace projektu

Obsah: Provedení ukázky kontrolního dne praktické ukázky, výpočty

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-Umí pracovat v rámci kontrolního dne

-prokáže základní znalosti a dovednosti v rámci programu

Výstupem je zápis z kontrolního dne, zpráva o stavu projektu (dokončení v rámci samostatné práce viz. přednáška) a vypočtený příklad EVM

8. Závěrečný test

Získané způsobilosti – student po absolvování tohoto tématu:

-splní závěrečný test,

-prokáže základní znalosti a dovednosti v rámci programu,

-získá klasifikovaný zápočet

-získá certifikaci v rámci NCS

Výstupem je klasifikovaný zápočet a certifikát NCS

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty práci v týmu mezi lidmi. Stanovit smysluplný cíl a cestu, jak se k němu dostat. Pochopit základní principy řízení projektu. Vystavit studenty práci v prostředí s neurčitostí a náhodou. Předmět 17PBBNMP Návrh a management projektu je začleněn do 3 letého bakalářského studijního programu s názvem Biomedicínská a klinická technika (kód B3921), do studijního oboru Biomedicínský technik (kód 3901R039) na ČVUT FBMI. Tento program/obor má platnou akreditaci a to ze dne 20. prosince 2011 pod č. j. 40866/2011-M3 s dobou platnosti do 1. března 2020, dále souhlasné stanovisko MZd ČR ze dne 21. září 2011 pod č. j. 56620/2011/VZV podle zákona č. 96/2004 Sb., vyhl. 39/2005 Sb. a vyhl. č. 55/2011 Sb. a též splňuje další specifická kritéria pro posuzování žádostí o re/akreditaci a rozšíření akreditace v nelékařských zdravotnických oborech schválených AK MŠMT ČR v roce 2006 a je v souladu s obsahem Metodického pokynu MZ ČR uveřejněném v částce 10, 2010 Věstníku MZ ČR, kde jsou uvedeny i počty hodin skupin předmětů. Předmět byl poprvé začleněn v akreditaci v roce 2003. Od té doby se v jistých obměnách vyučuje až do dnešní doby. V současné podobě a koncepci se vyučuje od letního semestru akademického roku 2013/2014, čili 4 roky. V rámci současné platné akreditace je předmět akreditován pro prezenční i kombinovanou formu výuky a též pro výuku v cizím jazyce, a sice v anglickém a ruském jazyce. Předmět je začleněn jako povinný předmět v 1. ročníku v letním semestru uvedeného studijního oboru s uvedeným rozsahem 1+1 výuky týdně. Je zakončen klasifikovaným zápočtem a je ohodnocen 2 kredity. Na www stránce http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod831619864005.html lze nalézt přesné umístění v rámci zmíněného studijního plánu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2.

[2] DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

[3] SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, 2007. Kompletní průvodce (Computer Press). ISBN 978-80-251-1526-8.

Doporučená literatura:

[4] Svozilová, Alena. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 8024715015.

[5] ŠULÁK, Milan a Emil VACÍK. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005. Eupress. ISBN 80-86754-35-9.

[6] ZLÁMAL, Jaroslav a Martin HORVÁTH. Řízení lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1085-0.

[7] NEWELL, Michael W. Preparing for the project management professional (PMP) certification exam. 3rd ed. New York: AMACOM, American Management Association, c2005. ISBN 0814408591.

[8] APM body of knowledge. Sixth edition. Princes Risborough, Buckinghamshire: Association for Project Management, 2012. ISBN 978-1-903494-40-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2180506.html