Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBISZ Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Zoltán Szabó
Přednášející:
David Jirsa, Zoltán Szabó
Cvičící:
David Jirsa, Michal Reimer, Zoltán Szabó
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím.

Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen písemní zkouškou (lze získat až 70 bodů). Maximálně 30 bodů lze získat v průběhu semestru za počítačová cvičení a praktický test. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z testu (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1) Úvodní informace o předmětu. Informační systémy - dělení, tvorba systémů, životní cyklus vývoje IS, analýza IS, druhy údržby SW. Fáze vývoje SW produktů, standardní implementační metodologie, etapy a postup implementace IS, zákaznická podpora IS, servisní smlouva a její úroveň, outsourcing IT řešení.

2) Databáze, systém řízení báze dat, datové modely, integritní omezení, normalizace dat, transakční zpracování dat. Zotavení z chyb IS. Zdravotnické registry, získání informací z veřejných databází.

3) Klasifikace počítačových sítí. Síťový model TCP/IP, adresování v TCP/IP (MAC a IP adresa, maska sítě), IPv4 a IPv6, DHCP, překlad adres (DNS), síťový hardware (switch, router). Server (druhy, účel).

4) Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografii, kryptoanalýza.

5) Požadavky na bezpečnost IT. Kryptografické mechanismy.

6) Šifrování, digitální podpis, certifikát, certifikační autorita, hashovací funkce, použití digitálního podpisu.

7) Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Principy antivirových programů. Malware, další častá rizika a obrana proti nim.

8) Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

9) Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

10) Nemocniční informační systémy (NIS), součásti NIS, PACS, DICOM. Funkční a nefunkční požadavky na IS, analýza IS, přínosy nemocničních informačních systémů (NIS), laboratorní informační systém.

11) Identifikace a autentizace: hesla, útoky na hesla, požadavky na hesla, biometriky, užití kryptografie, další možnosti - čipové karty aj.

12) Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a rozhraní VZP. Komunikační protokol HL7 Verze 2, HL7 Verze 3 a HL7 CDA, SNOMED CT. Možnosti připojení zdravotnických prostředků do NIS. Datové formáty pro komunikaci zdravotnických zařízení a MZ ČR.

13) Systémy klasifikace diagnóz a procedur, komplexní klasifikační systémy. Základní principy rozhodování. Rozhodovací modely. Kvantitativní a kvalitativní rozhodovací model. Hodnocení rozhodovacího modelu (ROC křivka), účinnost rozhodovacího modelu (senzitivita, specificita).

14) Opakování probraných témat. Časová rezerva.

Osnova cvičení:

1.Základní pojmy IS

2.KIS - Medicus

3.KIS - Akord

4.Test, Úvod do DB

5.DB - Tvorba databáze

6.DB - Základní příkazy

7.DB - Pokročilé příkazy

8.Test

9.HTML,XML,HL7

10.vizualizace dat v HTML

11.Komunikace s pojišťovnou

12.Návrh vlastního NIS

13.Návrh vlastního NIS

14.Test

Cíle studia:

Cílem předmětu je uceleně vyložit studentům filozofii, navrhování a implementace informačních systémů ve zdravotnictví včetně praktických aspektů.

Studijní materiály:

[1]Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2]Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[3]Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[4]Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[5]Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize

[6]Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS

[7]Metodika vykazování NZIS

[8]Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-334
Jirsa D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
St
místnost KL:B-331
Jirsa D.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2177506.html