Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biologické účinky ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBBUI KZ 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Prezentované přednášky shrnují základy radiační biologie. Studenti jsou seznámeni s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky;typy poškození a reparačními procesy;subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odezvy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních a neoplastických tkání.

Požadavky:

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné absolvovat všech tři testy a průměr jejich výsledků odpovídá známce klasifikovaného zápočtu. Otázky v testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F. Pokud student získal ze dvou testů známku F, nebude mu klasifikovaný zápočet udělen.

Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A 100 - 90 výborně (excellent)

B 89 - 80 velmi dobře (very good)

C 79 - 70 dobře (good)

D 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F 50 - 0 nevyhovující (failed)

POZOR! S OHLEDEM NA DISTANČNÍ FORMU STUDIA BUDOU V TOMTO SEMESTRU POUZE DVA TESTY. PODROBNOSTI V POKYNECH PRO 7. VÝUKOVÝ TÝDEN!

Osnova přednášek:

Přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, odb. as. Mgr. Renata Havránková, Ph.D., odb. as. RNDr. Taťána Jarošíková, CSc., odb. as. Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.

1. téma - Historie poznání ionizujícího záření.

2. téma - Zdroje ionizujícího záření - základní zákony radioaktivity, přirozená a umělá radioaktivita, záření alfa, beta, gama, rentgenové záření, interakce ionizující-ho záření s hmotou.

3. téma - Buněčný cyklus a vliv ionizujícího zářená na nukleové kyseliny.

4. téma - Vliv ionizujícího záření na buněčné struktury.

5. téma - Mutace genové, chromosomové a genomové.

6. tíma - Mutageny

7. téma - Časné (nedeterministické) a pozdní (stochastické) účinky a následky ozáření ionizujícího záření.

8. téma - Monitorace ionizujícího záření v České republice.

9. téma - Základy radiační hygieny.

10. téma - Akutní a chronická forma nemoci z ozáření.

11. téma - Použití ionizujícího záření v diagnostice a v terapii, hadronová terapie, pro-tonová terapie.

12. téma - Důležité jednotky v radioaktivitě, detekce ionizujícího záření.

13. téma - Dozimetrie ionizujícího záření.

14. téma - Laser, neionizující formy záření

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou v předmětu vypsána.

Cíle studia:

Ionizující záření, neionizující záření, tkáňové, celulární a subcelulární změny, diagnostika a léčba ANO.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Havránková, R (ed,): Klinická radiobiologie, Grada, 2020

Navrátil, L. a kol.: Nové pohledy na neinvazivní laser. Grada, 2015

Navrátil, L., Rosina, J. a kol.: Lékařská biofyzika. Grada, 2019

Šinkorová, Z., Navrátil, L.: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. ČVUT v Praze, 2014

Matoušek, J., Österreicher, P., J., Linhart, P.: CBRN - Jaderné zbraně a radiologické materiály, Ostrava, SPBI Spectrum, 2007

Doporučená literatura:

Butomo, N.V., Grebenjuk, A.N., Legeza, V.I. a kol.: Osnovy medicinskoj radiobiologii. Foli-ant, Sankt Peterburg 2004

Hall, E.J.: Radiobiology for the Radiologist. Lippincott, Philadelphia 2000

Steel, G.G.: Basic Clinical Radiobiology. Edward Arnold, London 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2174506.html