Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BOZP a normy v elektrotechnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBBOZP Z 1 1P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Základní školení BOZP, školení a přezkoušení z par. 5 Vyhl. č. 50/1978 Sb. a poučení o podmínkách provozu v laboratořích s elektrickými zařízeními a přístroji. Činitele určující nebezpečí úrazu elektrickým proudem, symbolika a označování v elektrotechnice - význam bezpečnostních barev, bezpečnostní význam geometrického tvaru, příklad bezpečnostních nápisů, příklady bezpečnostních tabulek, grafické značky na elektrických předmětech, označování vodičů písmeny, střídavá jmenovitá napětí podle ČSN, maximální hodnoty dovoleného proudu, ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení, bezpečnost elektrických a elektronických předmětů - třídy ochran, pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, důležité normy, první pomoc při úrazu elektrickým proudem. Vazba právních a elektrotechnických předpisů. Rizika a příčiny úrazů v elektrotechnice. Odborná způsobilost v elektrotechnice - Vyhl. č. 50/1978 Sb. Oprávněnost osob dle stupně elektrotechnické kvalifikace, příkaz B. Součástí školení a předmětu bude také část související s problematikou bezpečnosti práce s lasery. Specifika pozice Biomedicínského technika a elektrických rozvodů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Požadavky k zápočtu:

P1. Úspěšné absolvování testu z par. 5 Vyhl. č. 50/1978 Sb. (15 otázek, abc, vždy pouze jedna odpověď správná, úspěšné absolvování 13 bodů z 15 možných). Pouze jeden termín a pokus!

P2. Úspěšné absolvování testu z problematiky BOZP s lasery podle ČSN EN 60825. (14 otázek, abc, vždy pouze jedna odpověď správná, úspěšné absolvování 13 bodů ze 14 možných).

Test problematiky BOZP s lasery je realizován v papírové podobě. Při neúspěšném pokusu na jeden či oba z výše uvedených testů nebude zápočt udělen!

Osnova přednášek:

1. BOZP obecně. BOZP na FBMI ČVUT. Specifika povolání Biomedicínského technika a specifika prostředí zdravotnických zařízení.

2. Činitele určující nebezpečí úrazu elektrickým proudem, symbolika a označování v elektrotechnice - barvy, geometrický tvar, nápisy, příklady tabulek, grafické značky, označování vodičů písmeny.

3. Rozvodné soustavy, střídavá jmenovitá napětí podle ČSN, specifika ve zdravotnických zařízeních.

4. Maximální hodnoty dovoleného proudu, ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení. Projekce výukových videoprogramů (práce na elektrických zařízeních).

5. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů - třídy ochran, pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, důležité normy. Projekce výukových videoprogramů (kontroly a revize elektrického ručního nářadí).

6. Vazba právních a elektrotechnických předpisů, rizika a příčiny úrazů v elektrotechnice, odborná způsobilost v elektrotechnice - Vyhl. č. 50/1978 Sb, oprávněnost osob dle stupně elektrotechnické kvalifikace, příkaz B, první pomoc při úrazu elektrickým proudem. Projekce výukových videoprogramů (neodkladná resuscitace, AED).

7. BOZP a zásady první pomoci při práci s lasery.

Osnova cvičení:

bez cvičení

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice BOZP a souvisejících normách v elektrotechnice v návaznosti na ochranu pacienta před úrazem elektrickým proudem. Součástí předmětu je také proškolení a přezkoušení formou testu z problematiky vybraných paragrafů Vyhl. 50/1978 Sb. a normy ČSN EN 60825.

Studijní materiály:

[1]Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V. Úvod do elektrotechniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 159 s.

[2]Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V. Elektrotechnická kvalifikace. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. 157s.

[3]ČSN EN 60825 Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání (dostupné v knihovně FBMI a to jak v tištěné verzi, tak i v podobě možnosti prohlížení a čtení v aplikaci ČSN on-line)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2174106.html