Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Fyzika III

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBFY3 KZ 2 1P+1L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika II (17PBBFY2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět navazuje na předměty Fyzika 1 a Fyzika 2. Zabývá se vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Obsahem předmětu je problematika mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací. První část je zaměřena na základy akustiky a aplikace ultrazvukového vlnění v technice, biologii a lékařství. Druhou část poté tvoří základy elektromagnetické a geometrické teorie optického záření. Ve třetí části je stručně pojednána kvantová mechanika.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za účast na cvičeních (maximálně 3 omluvené absence), vypracování a přednesení prezentace na zadané téma, přednesené v rámci přednášek (známka za prezentaci bude i známkou za KZ). V případě většího počtu absencí bude možné nahradit účast úspěšným složením testu (>60%).

Osnova přednášek:

Obecný popis vln, Fourierova analýza

Šíření vln prostředím, mechanické vlnění

Základy akustiky

Akustika v lékařství, ultrazvuk

Elektromagnetické vlnění - spektrum, vlastnosti a využití různých typů záření

Základy vlnové optiky - interference, difrakce, polarizace

Interakce elektromagnetického záření s hmotou - index lomu, absorpce, anizotropie,...

Základy geometrické optiky

Vlastnosti optických přístrojů

Lasery, speciální partie optiky

Základy kvantové mechaniky

Základy spektroskopie

Osnova cvičení:

Cvičení a přednášky se budou prolínat, k přednášenému tématu budou počítány příklady během příslušné přednášky.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Studenti budou seznámeni s problematikou mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 3 a 4. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1.

[2] J.Obraz: Ultrazvuk v měřicí technice. SNTL, 1984.

[3] B. E. A. Saleh a M. C. Teich: Základy fotoniky,

Matfyzpress 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2170506.html