Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Semestrální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBSPR KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na způsob a metodiku zpracování dílčí problematiky v 5. semestru. Téma práce si studenti vyberou z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata budou mít návaznost na oborové předměty. V rámci předmětu se student naučí vytvářet podklady pro odbornou prezentaci a psaný odborný text. Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet odbornou prezentaci a psaný odborný text. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci týmového projektu a bakalářské práce.

Požadavky:

Pravidla a podmínky klasifikovaného zápočtu:

1. Splněný harmonogram předmětu (povinná účast)

2. V době od 30.5.2015 do 8.6.2015 vypracují vedoucí SPR jednoduchý posudek (viz systém PROJECTS ? obdoba jako u BP a DP), nicméně vedoucí SPR nebudou nic zapisovat do indexu!

3. V době od 30.5.2015 do 8.6.2015 si prostuduje Ing. Schaabová všechny nahrané zprávy a prezentace. Obojí si ohodnotí.

4. Dne 10.6. dojde k ohodnocení vlastních prezentací studenty

5. Vedoucí seminářů, Ing. Schaabová vypočítá celkové hodnocení a stanoví pořadí. Celkové hodnocení je dáno vážené a to z 50 % posudkem vedoucího práce, z 25 % hodnocením práce a z 25 % hodnocením prezentace. Výsledné hodnocení zapíše do indexu a do KOSu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden - úvod, podmínky klasifikovaného zápočtu, náležitosti SPR (zprávy, min. 10 stran), jak dělat komentovanou bibliografickou rešerši (EIZ), zkušenosti z minulých SPR a prezentací, posudky vedoucích SPR, vzorová prezentace, kontrola přidělených témat SPR (zadání na sekretariátu KBT v 1.p.).

14. týden - upload zprávy a prezentace do 29.5.2015 do 24.00 hodin, tj. 1 ZIP soubor s obojím (17PBBSPR_LS1415_Jmeno_Prijmeni.zip), systém PROJECTS (projects.fbmi.cvut.cz).

16. týden - prezentace (viz rozpis v KOSu na dvě skupiny, 10.6.2015 od 16 do 18 a od 18 do 20 hodin, obojí v B-507)

Cíle studia:

Cílem studia tohoto předmětu je, aby sei student naučil vytvářet podklady pro odbornou prezentaci, psaný odborný text, psaní rešerší a bibliografických citací.

Studijní materiály:

[1] Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm

[2] Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[3] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[4] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[5] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[6] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 100 s.

[7] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2170406.html