Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ochrana před účinky ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBOIZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
František Podzimek
Přednášející:
František Podzimek
Cvičící:
František Podzimek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ioni-zujícím zářením a dozimetrie jak obecně, ale i na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami.

Požadavky:

E-learningový kurz

(5x dílčí test po 20 otázkách, minimální úspěšnost dílčích textů 90 % + závěrečný test - 100 otázek)

Závěrečný test v systému Moodle

100 otázek s mnohočetným výběrem odpovědí (multiple choice questions).

Výběr otázek ze skript - Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

Osnova přednášek:

1. Původ elementárních částic, standardní částicový model, bosony a fermiony, ionizující a neionizující záření. Stavba atomu. základní modely jádra, hmotnost jádra, stabilita atomových jader, vazebná energie. Periodická soustava prvku.

2. Radioaktivita, příčiny radioaktivity, jednotlivé typy radioaktivních přeměn. Popis radioaktivní přeměny, jaderné reakce.

3. Interakce ionizujícího záření s hmotou. Lehké a těžké nabité částice, záření elektromagnetické, neutronové záření.

4. Principy detekce ionizujícího záření. Detekce založená na primárních účincích - detekce založená na ionizaci v plynné fázi, v pevné fázi, na excitaci v pevné a kapalné fázi, na jaderných reakcích. Detekce založená na sekundárních účincích - fotografické metody detekce, chemické metody detekce, kalorimetrické metody detekce, dozimetrie pevnou fází, bublinkové a mlžné komory, osobní dozimetry.

5. Biologické účinky ionizujícího záření. Základní mechanizmus biologického účinku ionizujícího záření, stochastické a nestochastické účinky, Radiosenzitivita a radiorezistence. DNA a ionizující záření.

6. Dozimetrie ionizujícího záření. Soustava dozimetrických veličin a jednotek, veličiny a jednotky charakterizující zdroje ionizujícího záření, pole záření v látkovém prostředí, působení ionizujícího záření na látku, veličiny a jednotky používané v ochraně před ionizujícím zářením.

7. Principy a cíle radiační ochrany, Základy ochrany před ionizujícím zářením, ochrana před vnějším IZ, ochrana před vnitřní kontaminací.

8. Využití ionizujícího záření v lékařství. Radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína,

9. Využití ionizujícího záření v průmyslu, průmyslové využití ionizujícího záření, defektoskopie, datování pomocí radioaktivity, ozařování potravin, sterilizace, aktivační analýza.

10. Ionizující záření v životním prostředí. Radiační zátěž člověka z přírodních a umělých zdrojů,

11. Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ. Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ.

12. Systém limitování dávek. Monitorování pracovišť, Osobní monitorování, Monitorování výpustí a okolí pracoviště, Havarijní monitorování.

13. Radioaktivní odpad, Radiační monitorovací sít, legislativa.

14. Zneužití ionizujícího záření - jaderné zbraně, radioaktivní spad, radiobiologický terorismus

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie obecně i na specializovaném zdravotnickém pracovišti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podzimek,F. : Radiologická fyzika. Aplikace ionizujícího záření, 2021, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-06829-8

Podzimek,F. : Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2021, 2. vydání, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-06900-4

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, 2015, 2017, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-05-8

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-06-5

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-00-3

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-01-0

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2013, 2. redukované vydání

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-10-2

Online http://www.frpo.eu/

Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004,

Poznámka:

Výuka až do odvolání probíhá distančně podle platného rozvrhu na letní semestr. Na přednášku se lze připojit odkazem v sekci Moodle - Distanční forma výuky - On-line přednáška DD.MM.2021 vždy ve čtvrtek od 9:45 do 11:45 hod. ***** B202-17PBBOIZ - Ochrana před účinky ionizujícího záření

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz B212 - F7PBBOIZ, 17PBBOIZ - Ochrana před účinky ionizujícího záření
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2169406.html