Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBPMP2 KZ 4 1P+3L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Jednotlivá témata níže se budou realizovat formou přednášek a cvičení a to na pracovištích jako:

Kliniky 1. LF UK a VFN, FgÚ a IMG AV ČR, v.v.i., VFN, FNM, ÚVN, laboratoře ČVUT FBMI, laboratoře ČVUT CIIRC, Ústav leteckého zdravotnictví, Oblastní nemocnice Kladno/fyzioterapie (OBNK), Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK (CPPZ).

Témata přednášek a cvičení (praktik):

ECHO, kardiologické hodnocení a metody měření průtoku, pulzové vlny a TK, fyzikální vyšetření základní pojmy, monitorace na JIP, laser optická vyšetření (perimetr), audiometrie a kochleární implantáty, fotodynmická terapie, dialýza a problém léčby selhání ledvin, složení těla a měření biologických parametrů v zátěži, zátěžová vyšetření: ergometrie, spiroergometrie, přenosné analyzátory, transkutánní tenze kyslíku, sonografie a endokrinologie, alternativní metody stanovení hormonů, očišťovací metody: použití v nefrologii, neurologii, lipidologii, mikroskopické zobrazování, principy, realizace a současné trendy vývoje v zobrazování magnetickou rezonancí, DIY Myoelectric Prosthetic Hand, preventivní kontrola CT, experimenty s buněčnými kulturami, ECLS/ECMO simulátor, barokomory, technické prostředky a metodika pro komplexní audiometrická měření, fyzioterapie - zdravotnické elektrické přístroje pro fyzikální léčbu, metody a prostředky pokročilého preklinického zobrazování.

Kromě uvedených aktivit budou realizovány dva termíny testů.

Detailní popis je uveden v harmonogramu výuky a na www stránce předmětu (https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp2).

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je jednak prezence na všech formách výuky, odevzdání popisu pracovišť/akcí a dále úspěšné absolvování dvou testů. Celkový výsledek bude hodnocen podle ECTS klasifikační stupnice. Okruhy k testu jsou dány obsahem přednášek a náplní praktik na jednotlivých pracovištích. Klíčové jsou předchozí znalosti a vědomosti z Fyziky a dále z přednášek a praktik v rámci uvedeného předmětu. Detailní podmínky klasifikovaného zápočtu jsou uvedeny na www stránce předmětu (viz https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp2) a to z důvodu rozsahu.

Osnova přednášek:

Osnova cvičení (praktik) je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN

2. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN

4. Kurz mikroskopického zobrazování

4. Kurz mikroskopického zobrazování

9. Principy, realizace a současné trendy vývoje ZS MRI (aplikační specialista GE)

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (praktik) je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Preventivní kontrola CT ve VFN, ve FNM a v ÚVN

2. Kurz mikroskopického zobrazování

3. Test č. 1

4. Experimentální praktika v laboratoři buněčných kultur

5. ECLS/ECMO simulátor

6. ECLS/ECMO simulátor

7.

8.

9. Technické prostředky a metodika pro komplexní audiometrická měření

10.

11.

12. Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

13. Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

14. Test č. 2, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinné:

[1] Kala, M., Kubínek, R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico: Olomouc, 2000. ISBN: 80-85839-47-4.

[2] Hrazdira, I., Mornstein, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun: Brno, 2004.

[3] Beneš, J. a kol. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3

[4] Kol.: Vyšetřovací metody. [online]. cRoche, 2017. cit. [2017-09-29]. Poslední revize [2017-06-01]. Dostupné z: https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/vysetrovaci-metody.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2168906.html