Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Týmový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBTPR KZ 4 4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v rámci projektu v 5. semestru. Téma práce si tým (minimálně 2 a maximálně 5 studentů) vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Typografická pravidla a korekturní značky. Druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci bakalářské práce.

Požadavky:

Celkem realizované 3 prezentace (P1: identifikované cíle práce; P2 průběžná zpráva ořešení projektu; P3: závěrečná prezentace kprojektu). Prezentace budou namátkově vyžadovány a prezentovány.

Odevzdaný text - přehled současného stavu (do 14. 11. 2016, 8:00)

Odevzdaný text Týmového projektu dle metodiky pro BP, termín odevzdání tištěné verze 13. 1. 2017 (do 8:00) a zároveň do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá ztěchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu 17PBBSPRA, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Součástí splnění podmínek předmětu je i aktivní účast při praktické výuce optiky a optometrie v B16 a na Dni zraku. A to v celkovém počtu 14h.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Významná část hodinové dotace předmětu je věnována práci pod vedením vedoucího týmového projektu. Menší část je koncipována jako společné prezentace a kontrolní namátkové činnosti během semestru. Detailní harmonogram je uveden níže.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéhoto projektu. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a to prostřednictvím této příručky a též během vytváření práce pod vedením vedoucího TP. Jedná se o: základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu, vytváření podkladů pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů, typografická pravidla a korekturní značky, druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.), druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.), psaní rešerší a bibliografických citací.

Studijní materiály:

[1] Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm

[2] Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[3] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[4] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[5] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[6] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 100 s.

[7] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2168806.html