Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBLPZ1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biologické signály (17PBBBLS)
Fyzika II (17PBBFY2)
Garant předmětu:
Karel Roubík
Přednášející:
Petr Kudrna, Karel Roubík, Martin Rožánek
Cvičící:
Klára Hiřmanová, Václav Ort, Leoš Tejkl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky.

Zesilovače biopotenciálů. Elektrokardiografy. Přístroje pro měření krevního tlaku - invazivní a neinvazivní formou. Měření srdeční frekvence (kardiotachometr). Diluční metody pro měření průtoku krve a minutového objemu. Pletysmografie a měření nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetrie). Elektroencefalografie. Elektromyografie. Pneumometrie. Lékařské monitory a centrály. Specializované mononitory pro klinickou praxi. Diagnostika sluchuvého ústrojí.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady. Dvě absence jsou tolerovány.

2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících a případné protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do bezprostředně následujícího cvičení.

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů ze zkoušky. U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů oboru BMT.

Podíl bodů ze semestru a zkoušky na celkovém hodnocení dle ECTS (max. 100 bodů):

Semestrální test: 20 bodů, závěrečná zkouška: 80 bodů.

Semestrální test má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Není dovoleno při semestrálním testu používat literaturu ani jinou nápovědu. Absolvování semestrálního testu není podmínkou zisku zápočtu.

Osnova přednášek:

1.Kategorizace zdravotnických prostředků, přístroje či zařízení diagnostické a terapeutické zdravotnické elektrické přístroje a zařízení zdravotnických pracovišť. Mezinárodní směrnice (direktivy EU). Ukázka blokových schémat významných přístrojů a zařízení a jejich funkcí pro ilustraci v úvodu předmětu. Přehled požadovaných technických parametrů, specifika použití, požadavky na bezpečnost (specifika návrhu obecně). Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky.

2.Zesilovače biopotenciálů, snímací elektrody, zapisovací systémy (koncepce, princip činnosti, druhy elektrod a jejich vlastnosti).

3.Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy, vektorkardiografy, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN.

4.Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, přístroje pro audiologii (souvislosti s EEG - BERA), oftalmologii, okulografii a optometrii - požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN.

5.Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, přístroje pro elektrostimulaci - principy stimulace, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - rušení od vlastních přístrojů, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN.

6.Přístroje pro měření krevního tlaku - metody měření krevního tlaku (přímé, nepřímé - auskultační, impedanční reografie, oscilometrie, pomocí jedné a dvou manžet), měřiče krevního tlaku (tlakoměry), požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

7. Pulzní oxymetrie SpO2, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

8. Monitory vitálních funkcí, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

9. Speciální monitory pro klinickou praxi - kardiotokografy, NIRS, BIS

10. Měření průtoku krve (diluční metody) - princip diluce, termodiluce, barvivová diluce, elektromagnetický průtokoměr, impedanční měření průtoku krve, dvou a čtyř elektrodové měření, reografie, bioimpedance, metody měření.

11. Vyšetření sluchového ústrojí - sluchové zkoušky, prahová audiometrie, řečová audiometrie, impedanční audiometr, elektrokochleografie, korová audiometrie, otoakustické emise, sluchadla

12.Analyzátory anestetických a respiračních plynů

13. Konstrukce diagnostických přístrojů

14. Testování a ověřování DG přístrojů, klinické zkoušky

Osnova cvičení:

1. Úvod do laboratoří, BOZP, přehled úloh, stručně o úlohách, ověření znalostí studentů, organizační pokyny, rozpis úloh.

2.Měření krevního tlaku, pletysmografie.

3.Pulzní oxymetrie.

4.Elektrokardiograf.

5.Monitory vitálních funkcí, BTK.

6.Elektroencefalograf (EEG + biologická zpětná vazba).

7.EMG

8.Spirometrie

9.Audiometr

10.Kapnometr

11.Praktické úlohy v prostředí simulované JIP

12.Praktické úlohy v prostředí simulované JIP

13.Praktické úlohy v prostředí simulované JIP

14.Praktické úlohy v prostředí simulované JIP

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přehledem a kategorizací prostředků zdravotnické techniky, s patřičnou terminologií, s blokovými schématy významných diagnostických, elektrických, přístrojů a zařízení, včetně vysvětlení principu jejich funkcí, důležitými parametry těchto přístrojů a zařízení, specifikacemi jejich použití, možnými artefakty ovlivňující výstup a požadavky na bezpečnost.

Vše v souvislosti s platnou legislativou a českými státními normani týkajícími se zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J. a kol.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, dotisk 1. vydání. Vydáno: duben 2009 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[2] Roubík, K., Rožánek, M., Grünes, R.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 4. Speciální senzorová a přístrojová technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[3] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[4] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[5] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2001, 2004 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[6] VEJROSTA, V. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001 (brožura v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[7] ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1:Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1993 (norma dostupná ve FK FBMI).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:C-1
Kudrna P.
Rožánek M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
místnost KL:A-010
Ort V.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. lékařské PT
místnost KL:A-009
Ort V.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2168406.html