Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Angličtina III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
29CVF KZ 4 0P+4C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Výuka odborné angličtiny s odborným biomedicínským obsahem.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti medicíny a medicínské techniky, systému zdravotní péče, elektrických biologických signálů, lékařských zobrazovacích systémů,prezentace projektů, zařízení a výsledků studií, ekonomiky a financování zdravotní péče v ČR a ve světě, managementu zdravotnictví a zdravotnických zařízení, životních procesů a životních funkcí, orgánových soustav a systémů, farmaceutického průmyslu a vývoje nových léčiv. Gramatika: struktura definic, anglické členy, zkratky - tvoření a používání, závislé a nezávislé věty, interpunkce v angličtině, trpné věty a odborný styl, nepřímá řeč, použití infinitivu, deskripce grafů, gerundium, zájmena, participia,opakovaná činnost v minulosti, podmínkové věty, modální slovesa, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, shoda podmětu s přísudkem, tvorba množných čísel podstatných jmen.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: účast na cvičeních - 3 absence možné bez omluvy, úspěšné složení písemné části testu (na 60%). Písemný test je založen na znalostech skript Roubík K.: English for Biomedical professionals. Je potřeba zvládnout slovní zásobu,obsah jednotlivých článků,deskripci grafů a psaní formálních dopisů. V rámci ústní části si student vylosuje článek z časopisu New Scientist, který si pročte a s vyučujícím o něm hovoří. Každý student si také v průběhu semestru připraví prezentaci na biomedicínské téma. Při přípravě prezentace ( na cca 10 minut) je dobré vycházet z lekce 5 výše zmiňovaného skripta a návodu, jak připravit prezentaci z hlediska struktury i jazykových prostředků. Návod se nachází na webu předmětu ve formě prezentace. Prezentující student přinese také pro své kolegy tzv. pracovní list, obsahově založený na své prezentaci,který ostatní studenti během prezentace doplní na základě informací, které uslyší a prezentující na závěr pracovní list s kolegy opraví a zkontroluje.

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

1.Úvodní poznámky. Konverzační cvičení. Opakování a doplnění základní slovní zásoby ze základů BMI.

2.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti medicíny a medicínské techniky. Gramatika: struktura definic, anglické členy.

3.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti systému zdravotní péče. Gramatika: zkratky - tvoření a používání.

4.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti elektrických biologických signálů. Gramatika: závislé a nezávislé věty, interpunkce v angličtině.

5.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti lékařských zobrazovacích systémů. Gramatika: trpné věty a odborný styl

6.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti prezentace projektů, zařízení a výsledků studií. Gramatika: nepřímá řeč.

7.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti ekonomiky a financování zdravotní péče v ČR a ve světě. Gramatika: Použití infinitivu, deskripce grafů.

8.Opakování hodin 1-7, písemný test, konverzační cvičení. Zadání domácí přípravy prezentace.

9.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti managementu zdravotnictví a zdravotnických zařízení. Gramatika: gerundium, zájmena.

10.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti životních procesů a životních funkcí. Gramatika: participia, opakovaná činnost v minulosti.

11.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti orgánových soustav a systémů. Gramatika: podmínkové věty, modální slovesa.

12.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti farmaceutického průmyslu a vývoje nových léčiv. Gramatika: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, shoda podmětu s přísudkem, tvorba množných čísel.

13.Prezentace projektů studentů.

14.Závěrečný písemný test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Murphy R.: English grammar in use. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[2] Pohl A.: Professional English Medical,Penguin ,2003

[3] Roubík K., O'Neill C., Smith S.: English for Biomedical professionals. ČVUT, Praha, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2156806.html