Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Základy gnozeologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
FI-GNO ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

!! Předmět se již nenabízí !!

Předmět studenty uvádí do teorie poznání, systémovým pohledem nahlíží na pole kultury, na vztahy a rozdíly mezi přírodními a humánními obory, vědou a uměním. Rozborem dějin modernismu a myšlenkových proudů 20. století jsou ukázány proměny paradigmat a převrat k postmodernismu, analýzou paralelismů ve vědě a umění odhaleny mechanismy tvůrčích procesů. V návaznosti na teorii přírodních jazyků a sémiotiky je vedena diskuze i o kognitivních procesech, v historickém přehledu nastíněna hlediska estetického vnímání. Samostatnou kapitolou jsou modely spojitých přírodních soustav a systémů, v závěru přednášek je pozornost věnována filozofii vědy a otázkám udržitelného rozvoje.

Předmět přednáší a garantuje Ing. Ivo Janoušek CSc.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy teorie poznání, hierarchický systém věd: od pozitivní filozofie (A. Comte) k ?měkkým a tvrdým jazykům? (G. P. Snow)

2.Metodologie vědy, teorie příbuzných oborů (teorie informací, teorie her, teorie jednání a teorie pravdy)

3.Historické kontexty: modernismus (E. Rutherford: krize fyziky, T. S. Kuhn: proměny paradigmat, N. Wiener: kybernetika; interdisciplinarita, Římský klub) a postmodernismus (World Age, pluralismus a transdisciplinarita: P. Feyerabend : Againts Methods, F. Capra: Tao of Physics, I. Prigogine: zobecněná termodynamika, R. Thom: teorie katastrof, M. Feigenbaum:

teorie chaosu, B. Mandelbrot: fraktální geometrie, D. Bohm: implikátní řád; New Age of Scienece)

4.Exkurz do kultury 20. století, synoptická srovnání dějin oborů

5.Filozofie skladby, forma a obsah díla, tvůrčí procedury (A. Koestler, D. R. Hofstadter)

6.Teorie komunikací, výroková logika a netradiční logiky, sémiotika a teorie přirozených jazyků

7.Kognitivní procesy, koncepce vědomí a sebeuvědomování

8.Dějiny estetiky (od Pythagora, Platona a Aristotela k numerické estetice A. Molese)

9.Systémová deskripce technických systémů I.: analogie a matematické deterministické modely

10.Systémová deskripce technických systémů II.: od statistických modelů k neinvariantním systémům

11.Filozofie kultury, věda a umění ? hledání souvislostí

12.Filozofie vědy dnes (věda, technika a skepticismus; poznámky k udržitelnému rozvoji)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Obsahová náplň a metodické vedení přednášek předmětu má posluchači poskytnout vědomí souvislostí a nadhled nad disciplinami vědy, inženýrství, uměleckých a humánních oborů. Ke studentovu technickému vzdělávání tak poskytuje a vytváří potřebný doplněk k dosažení kulturní integrity, má být kompendiem k jeho dalšímu samostatnému studiu nad rámcem vlastní specializace, nápomocí k širšímu chápání světa.

Studijní materiály:

I. Janoušek, Gnozeologie komunikací, Karolinum, Praha 2001

I. Janoušek, Věda, technika a kultura, NTM, Praha 2002

I. Janoušek, J. Kozák, O. Taraba, Technická diagnostika, SNTL, Praha 1988

Prameny a publikace citované v osnově přednášek

Poznámka:

Předmět se již nenabízí.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2118806.html