Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Air Pollution Control

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161112 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Jiří Hemerka
Přednášející:
Jiří Hemerka
Cvičící:
Jiří Hemerka
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Ochrana ovzduší s důrazem na techniku odlučování tuhých i plynných emisí a šíření znečišťujících látek v ovzduší.

Požadavky:

Znalost témat: Základy legislativy v ochraně ovzduší. Vlastnosti tuhých znečišťujících látek, základní odlučovací principy. Způsoby omezování plynných emisí. Základní odsiřovací metody. Vznik oxidů dusíku při spalování paliv a primární a sekundární denitrifikační metody. Základy rozptylu znečišťujících látek v atmosféře.

Osnova přednášek:

Koncepce legislativy v ochraně ovzduší. Emisní limity obecné a specifické, emisní stropy. Imisní limity a zvláštní imisní limity. Zásady měření emisí znečišťujících látek.

Vyjádření velikosti a zrnitosti částic. Frakce PM10, PM 2,5. Omezování tuhých emisí. Základní pohybová rovnice částice. Gravitační, setrvačný, odstředivý a elektrický odlučovací princip. Difúze částic. Obecné vlastnosti odlučovačů. Celková a frakční odlučivost. Tlaková ztráta odlučovačů. Třídění odlučovačů a jejich základní charakteristiky.

Základní principy omezování plynných emisí. Odsiřování - dělení metod podle různých hledisek. Suchá aditivní metoda, intenzifikace, polosuchá vápenná a mokrá vápencová metoda - principy a základní charakteristiky. Vznik oxidů dusíku při spalování paliv a primární denitrifikační metody. Sekundární denitrifikační metody - principy a základní charakteristiky.

Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Vertikální gradient teploty. Třída stability atmosféry. Rozdělení rychlosti větru do tříd, vertikální rychlostní profil, větrná růžice. Gaussovský rozptylový model z bodového zdroje. Výpočty znečištění.

Osnova cvičení:

Přibližné stanovení množství emisí a poplatků za znečišťování ze zdroje emisí. Vyjádření zrnitosti částic. Výpočet odlučovacích rychlostí u základních odlučovacích principů tuhých znečišťujících látek. Výpočet suché aditivní odsiřovací metody. Výpočet maximální imisní koncentrace znečišťující látky z bodového zdroje.

Cíle studia:

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech ochrany ovzduší - odlučování hlavních znečišťujících látek jako jsou tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a šíření znečišťujících látek v ovzduší.

Studijní materiály:

De Nevers, N.: Air Pollution Control Engineering, Waveland Press Inc., 2017.

· Bretschneider, B., Kurfürst, J.: Air Pollution Control Technology, Elsevier, 1987. ISBN 0-444-98985-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2076806.html