Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy optiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361014 Z,ZK 4 2P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s optickými jevy souvisejícími s vlnovou povahou světla a vysvětluje vliv těchto jevů na chování optických přístrojů. Ukazuje praktické aplikace interference, disperze, soustav tenkých vrstev.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Maxwellovy rovnice. Skalární a vektorové vlny, polarizace.

Odraz a lom na rozhraní, hraniční podmínky.

Fresnelovy vzorce. Brewsterův úhel. Úplný vnitřní odraz.

Tenké vrstvy: dielektrické, kovové. Odrazivost, propustnost. Soustavy tenkých vrstev.

Aplikace tenkých vrstev: zrcadla, filtry, děliče.

Šíření světla v kovu. Disperze světla, disperzní hranol.

Ohyb světla: Fraunhoferův, Fresnelův.

Ohyb světla na kruhovém otvoru, štěrbině, mřížce.

Ohyb světla v optických přístrojích, rozlišovací schopnost.

Koherence: časová, prostorová, fázová. Podmínky interference.

Interference světla, stupeň vzájemné koherence. Tvar a rozteč interferenčních proužků.

Interferometry: typy a použití.

Dvojlom světla, polarizátory, fázové destičky.

Osnova cvičení:

Návrhy základních vrstvových soustav. Analýza některých interferometrů.

Laboratorní cvičení:

Měření vlnové délky maxima propustnosti interferenčního filtru

Měření tloušťky folie z propustnosti

Měření rovinnosti zrcadla Michelsonovým interferometrem

Cíle studia:

Porozumět zákonitostem vlnové optiky, jevům interference, disperze a difrakce. Umět aplikovat tyto znalosti při návrhu soustav tenkých vrstev, při měření na interferometrech a spektrálních přístrojích a osvojit si techniky měření na těchto přístrojích.

Studijní materiály:

P.Václavík: Technická optika II,1993,skriptum ČVUT Praha.

Poznámka:
Další informace:
http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361014:2012A#tab=cs
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1907306.html