Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Finance a bankovnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381145 Z,ZK 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Porozumění bankovním produktům a transakcím má značný význam pro podnikový finanční management. Předmět Finance a bankovnictví poskytuje komplexní vysvětlení všech základních bankovních transakcí a vybraných finančních transakcí. Studenti mají možnost porozumět principům a postupům managementu bank, bankovním transakcím a jejich využití v rozhodovacích procesech. Předmětem výkladu jsou všechny hlavní bankovní produkty, centrální bankovnictví, regulace bankovního sektoru, platební styk a financování zahraničního obchodu. Předmět poskytuje dále poznatky o depozitních bankovních nástrojích, úvěrovém managementu, bankovních garancích, řízení kreditního rizika a alternativních nástrojích financování.

Požadavky:

Prezenční forma studia:

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Kombinované studium:

Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

1.Charakteristika bankovního systému a činnosti bank, základní funkce bank

2.Bankovní obchody a systémy, druhy obchodních bank, role komerčních bank ve finančním systému

3.Centrální bankovnictví, opatření k regulaci bankovního sektoru, bankovní dohled

4.Mezibankovní platební sty.

5.Finančně - hospodářské řízení bank, řízení likvidity a rentability bank, řízení aktiv a pasív bank

6.Šekový platební styk

7.Financování a rizika zahraniční obchodu

8.Platební styk v zahraničním obchodě

9.Depozitní bankovní produkty, úvěrové obchody bank

10.Řízení úvěrového rizika

11.Bankovní záruky

12.Factoring, fortfaiting, projektové financování

13.Fúze a akvizice

Osnova cvičení:

.Bankovní dohled a regulace

2.Bankovní dohled a regulace

3.Mezibankovní a šekový platební styk

4.Platební styk v zahraničním obchodě

5.Platební styk v zahraničním obchodě

6.Financování zahraničního obchodu

7.Financování zahraničního obchodu

8.Bankovní záruky

9.Bankovní záruky

10.Řízení úvěrového rizika

11.Řízení úvěrového rizika

12.Fúze a akvizice

13.Fúze a akvizice, závěrečný test

Cíle studia:

Porozumění bankovním produktům a chování bank je důležité pro finanční řízení podniků. Předmět podává obsáhlé vysvětlení bankovních transakcí, principů a postupů řízení bank. Výklad s esoustřeďuje na hlavní bankovní produkty, roli centrálních bank, nástroje platebního styku, aktivní a pasivní obchody bank, bankovní garance.

Studijní materiály:

Základní:

Freiberg, F.: Bankovnictví. ČVUT, Praha 2000.

Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha, Linde 1999

Doplňková:

Jílek, J.: Finanční trhy. Praha, Grada 1997

Jílek, J.: Finanční rizika. Praha, Grada 2000

Revenda, Z: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 1999

Revenda, Z. a kolektiv: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1902606.html