Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamika plynů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121056 ZK 4 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozvíjí poznatky získané v „alfa“ verzích bakalářských předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika. Zobecňuje poznatky v oblasti problematiky proudění stlačitelných tekutin, pozornost je věnována řadě neizoentropických dějů i základům nestacionárního a vícerozměrového proudění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Základní vztahy a zákony

• 1D stacionární izoentropické proudění stlačitelné tekutiny, klidový a statický stav, Machovo číslo.

• Kritický stav, Lavalovo číslo, plošná hustota hmotnostního toku, Fliegnerův vztah.

• Dynamické funkce ideálního plynu.

• Kolmá adiabatická rázová vlna. Prandtlova rovnice. Rázová adiabata. Dynamické funkce.

• Proudění kanály proměnného průřezu. Zužující se a Lavalova tryska, difuzor. Aerodynamické ucpání.

• Systém s více hrdly. Provoz nadzvukového difuzoru a nadzvukového aerodynamického tunelu.

• Další neizoentropické procesy. Proudění s uvažováním vlivu tření. Dynamické funkce.

• Proudění se sdílením tepla. Dynamické funkce. Diabatický ráz. Základy vysokorychlostního spalování.

• Základy 1D nestacionárního proudění. Metoda charakteristik.

• Vícerozměrové stacionární proudění stlačitelné proudění. Podzvukové proudění. Prandtlova transformace.

• Nadzvukové vícerozměrové proudění. Šikmá rázová vlna. Obtékání klínu a kužele.

• Prandtl - Mayerova expanze. Obtékání těles nadzvukovým proudem stlačitelné tekutiny.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Nožička J: Dynamika plynů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-03300-7

• Nožička J: Příručka dynamiky plynů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

• Equations, Tables and Charts for Compressible Flow. NASA rep. No 1135

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1897906.html