Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geomechanika a zakládání staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18GES Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní vlastnosti zemin. Proudění vody zeminami. Základy mechaniky zemin. Mechanika zemního tělesa. Napjatost v zemině. Sesuvy a jejich sanace. Mechanika horninového masivu. Druhy základů a jejich návrh. Opěrné a zárubní zdi, pažící konstrukce. Zlepšování půd pro zakládání a liniové stavby. Moderní metody zlepšování únosnosti podloží a stability svahů (geotextilie, geomříže, kotvené prefabrikáty). Návrh geotechnických konstrukcí dle EN 1997-2.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je poskytnout základní odborné vědomosti o základové půdě a mechanice zeminového i horninového prostředí tak, aby jejich osvojením získali studenti schopnost zvládnout základní návrh geotechnických konstrukcí pro plošné a liniové stavby a to jak výpočtem, tak i na základě polních zkoušek.

Studijní materiály:

Vaníček, I.: Mechanika zemin, Skripta FSV ČVUT, 2000

Turček a kol: Zakládání staveb, JAGA

Pruška, J.: Geomechanika - mechanika hornin, Skripta ČVUT, 2002

Lamboj, Štěpánek: Mechanika zemin a zakládání staveb, skripta FSv ČVUT, Praha, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1819406.html